Chương 1: Sở Kinh Thiên
Chương 2: Ta cái nào sai rồi?
Chương 3: Dược Vương các
Chương 4: Luyện đan? Quá đơn giản!
Chương 5: Ký danh đệ tử
Chương 6: Thái Cổ dẫn khí quyết
Chương 7: Sở Vô Song!
Chương 8: Ngươi có tư cách gì?
Chương 9: Duy ngã độc tôn
Chương 10: Tu chân nhập đạo
Chương 11: Xin lỗi, ngươi cũng xứng?
Chương 12: Danh thiên tài
Chương 13: Không xứng!
Chương 14: Mời cái lừa gạt?
Chương 15: Lang băm!
Chương 16: Khởi tử hồi sinh
Chương 17: Mộc Tu Long
Chương 18: Người hạ đẳng!
Chương 19: Đoạt!
Chương 20: Ta chính là tên phế vật kia
Chương 21: Tổ Long bí thuật
Chương 22: Kiếm thế
Chương 23: Sinh tử kiếm Bạch An
Chương 24: Duy ngã độc tôn thế
Chương 25: Trần Bắc Vọng
Chương 26: Ngự thú sư công hội
Chương 27: Cược một trận
Chương 28: Gặp may mắn?
Chương 29: Bách thú triều thánh
Chương 30: Thượng Cổ Long ngữ
Chương 31: Mây mù đại trận
Chương 32: Đế sư Từ Huyền
Chương 33: Chỉ điểm ngươi!
Chương 34: Yêu thú bạo tẩu
Chương 35: Vạn Thú sơn
Chương 36: Ai là vãn bối?
Chương 37: Giáo huấn
Chương 38: Bái kiến Sở đại sư
Chương 39: Chân khí kỳ
Chương 40: Hắc Long quân
Chương 41: Đuổi tận giết tuyệt
Chương 42: Hào Lệnh thú giác
Chương 43: Chịu chết?
Chương 44: Đại triển thần uy
Chương 45: Kho thuốc
Chương 46: Chân khí tiểu thành
Chương 47: Sở đại sư, ngài sao lại tới đây?
Chương 48: Phi Tích Địa Long
Chương 49: Tôm tép nhãi nhép
Chương 50: Đại yêu chứng bệnh