Chương 1: Mới vào dị thế
Chương 2: Hái thuốc biết chữ
Chương 3: Thiên tai thời kì
Chương 4: Bán mình làm tỳ
Chương 5: Nhóm lửa nha hoàn
Chương 6: Cổ quái tảng đá
Chương 7: Nhảy cầu cứu người
Chương 8: Học tập thêu thùa
Chương 9: Nhị gia giá lâm
Chương 10: Gian khổ lữ trình
Chương 11: Truyền thụ khẩu quyết
Chương 12: Tạm ở đồng bằng
Chương 13: Đột phá tầng hai
Chương 14: Lịch luyện tra tìm
Chương 1: Vào Thiên Vân môn
Chương 2: Đi ngàn thang mây
Chương 3: Ngũ hành linh căn
Chương 4: Pháp lực huyền bí
Chương 5: Tu tiên phiên chợ
Chương 6: Học phi nhanh thuật
Chương 7: Hồi hương thăm người thân
Chương 8: Tao ngộ đoạt xá
Chương 9: Vào các được trúc
Chương 10: Sơ luyện pháp trận
Chương 11: Sơ luyện pháp trận
Chương 12: Tụ chúng đồ nướng
Chương 13: Trong môn tiểu bỉ
Chương 14: Trong môn tiểu bỉ
Chương 15: Trong môn tiểu bỉ
Chương 16: Luyện trận gặp khó
Chương 17: Bái phỏng Bích Vân
Chương 18: Trùng luyện trận kỳ
Chương 19: Thấy Tần sư tổ
Chương 20: Được trảm hồn quyết
Chương 21: Đi Bích Hồn tông
Chương 22: Lại đi dạo phiên chợ
Chương 23: Lớn so trước đó
Chương 24: Thi đấu kết thúc
Chương 25: Tháp lâu mật hội
Chương 26: Mừng đến lưỡi gà
Chương 27: Bích Vân bị bắt
Chương 28: Về Thiên Vân môn
Chương 29: Bặt vô âm tín
Chương 30: Được Dẫn Hồn sáo
Chương 31: Gặp sườn núi thổi sáo
Chương 32: Tai bay vạ gió
Chương 33: Vách đá đối thoại
Chương 34: Được cứu tỉnh dậy
Chương 35: Chém rách nguyên thần
Chương 36: Phục định hồn đan