Chương 1: Thiên Giới huyết cừu
Chương 2: Phàm giới trùng sinh
Chương 3: Lò rèn
Chương 4: Tới cửa từ hôn
Chương 5: «Thần Ân Điển»
Chương 6: Phương Vũ trai
Chương 7: Thối mạch
Chương 8: Ngũ Hành đằng
Chương 9: Huyết Viêm Ngưu
Chương 10: Chất vấn
Chương 11: Giao dịch
Chương 12: Gặp chuyện bất bình
Chương 13: Thiên Phách Hàn Tinh
Chương 14: Cực bắc chi lâm
Chương 15: Dụ địch
Chương 16: Thiên cấp trận pháp
Chương 17: Tiệt Thiên kiếm đạo
Chương 18: Huyết Thần cung
Chương 19: Thu đồ
Chương 20: Binh đô Mạc Phủ
Chương 21: Ngẫu nhiên gặp
Chương 22: Xích Nhãn Băng Lang
Chương 23: Chân tụ thiên linh, tám mạch đủ thông
Chương 24: Ngờ vực vô căn cứ
Chương 25: Cửu Phương Đại tướng
Chương 26: Xuyên Linh trận
Chương 27: Tốc độ cực hạn
Chương 28: Thiên Niên Kiếm Xỉ Quy
Chương 29: Cứng cỏi
Chương 30: Long Kinh Biến, Chập Vạn Lý
Chương 31: Vây công
Chương 32: Ngân Nguyệt Thiên Lang phục
Chương 33: Hấp thu Chân Nguyên đan
Chương 34: Kiếm mạch đại thành
Chương 35: Độc Cô Nhạn Nam
Chương 36: Quân tịch
Chương 37: Cửu U Hàn Thiên Chỉ
Chương 38: Thối Mạch viên mãn
Chương 39: Thiên Địa Nhân ba bảng
Chương 40: Thú tháp
Chương 41: Vạn Thú Bá Thể
Chương 42: Cửu Linh Tước
Chương 43: Kiếm Đấu Khốn Sát
Chương 44: Cửu vũ hóa sinh
Chương 45: Lần nữa khiêu chiến
Chương 46: Tốc chiến
Chương 47: Quân thiên kiếm cương
Chương 48: Phá Thối Mạch cảnh ghi chép
Chương 49: La Phi
Chương 50: Hạ chiến thư