Chương 1: Khổ Bức!
Chương 2: Kỹ Năng Đầu Tiên
Chương 3: Ngươi Làm Tỷ Phu Của Ta Đi!
Chương 4: Làm Người Phải Khiêm Tốn
Chương 5: Hỗ Trợ Phòng Khám Lưu Manh
Chương 6: Đứng Tại Đạo Đức Cao Thượng
Chương 7: Không Muốn Kinh Sợ, Làm Ah!
Chương 8: Mãnh Nhân Cùng Tiểu Nhân
Chương 9: Lão Thiết
Chương 10: Lần Thứ Hai Vào Đồn Cảnh Sát
Chương 11: Không Tật Xấu!
Chương 12: Không Thiếu Tiền
Chương 13: Mỹ Nữ Ra Trận, Nhân Thần Cộng Phẫn
Chương 14: Quần Chúng Ánh Mắt Là Sáng Như Tuyết
Chương 15: Có Miệng Không Nhất Định Có Não
Chương 16: Thái Thần!
Chương 17: Trị Liệu Bị Thương Nhà Nào Mạnh Hơn
Chương 18: Ngựa Chết Làm Ngựa Sống Trị Bệnh
Chương 19: Cứ Như Vậy Thần!
Chương 20: Các Ngươi Không Làm Được
Chương 21: Mổ Gà Lấy Trứng
Chương 22: Vô Sự Mà Ân Cần
Chương 23: Cành Cao
Chương 24: Trước Cho Ngươi Định Một Tiểu Mục Tiêu
Chương 25: Nghèo Cùng Phú Đấu!
Chương 26: Đề Nghị Hợp Tác
Chương 27: Ngươi Là Nguyền Rủa Chúng Ta Không Chết Sao?
Chương 28: Thiệt Trán Liên Hoa
Chương 29: Nhìn Ngươi Kết Thúc Như Thế Nào!
Chương 30: Hò Hét
Chương 31: Công Địch
Chương 32: Liền Phục Ngươi!
Chương 33: Đụng Phải Biết Hàng
Chương 34: Ngươi Nhãn Quang Chân Thật Kém Cỏi!
Chương 35: Người Nghèo Chí Không Ngắn
Chương 36: Muốn Tiền Muốn Đến Điên
Chương 37: Tính Toán Lão Tử Mắt Mù
Chương 38: Mặt Mũi Thật Lớn
Chương 39: Chân Thực Nhiệt Tình
Chương 40: Lấy Thân Thử Thuốc
Chương 41: Tình Cảm, Trượng Nghĩa
Chương 42: Nửa Đêm Kinh Hồn
Chương 43: Hữu Duyên
Chương 44: Đi Ra Đi, Thu Thập Thuật
Chương 45: Còn Có Thể Hay Không Thể Thật Tốt Chơi Đùa
Chương 46: Pháo Bắn Cả Ngày
Chương 47: Tin Đông Ca, Được Sống Mãi
Chương 48: Năm Trăm Năm Trước Là Một Nhà
Chương 49: Sau Này Gặp Lại
Chương 50: Hiện Hình