Chương 1: Tượng thần
Chương 2: Thần thông bút
Chương 3: Cứu người
Chương 4: Vẽ tranh
Chương 5: Thanh Kiều
Chương 6: Bốc thuốc
Chương 7: Tiền không có
Chương 8: Bán họa
Chương 9: Giá cao
Chương 10: Đầu danh chi tranh
Chương 11: Hà Đường Nguyệt Sắc Đồ
Chương 12: Mượn ngươi bàn đọc sách dùng một lát
Chương 13: Tại chỗ vẽ tranh
Chương 14: Kiếm lợi lớn
Chương 15: Bay tới hoành phúc không phải phúc
Chương 16: Cướp của người giàu chia cho người nghèo
Chương 17: Ta quên
Chương 18: Kỳ hoa
Chương 19: Nuôi ngươi cả một đời
Chương 20: Nấu nướng
Chương 21: Thiện tâm
Chương 22: Ta tới đi
Chương 23: Mua quần áo
Chương 24: Chạy không đến cuối cùng
Chương 25: Báo quan
Chương 26: Răn dạy
Chương 27: Tặng tranh
Chương 28: Có tổn thương phong hoá
Chương 29: Trương đạo trưởng
Chương 30: Thiên Khuyết Bút
Chương 31: Tiên thuật
Chương 32: Có quỷ
Chương 33: Ngủ ngon
Chương 34: Thư mời
Chương 35: Dương
Chương 36: Thiên Thành họa hội
Chương 37: Thiên Thành họa hội
Chương 38: Thiên Thành họa hội
Chương 39: Hắc Mang Sơn dưới
Chương 40: Đừng gọi ta Đường huynh
Chương 41: Ngươi có thể tính tới
Chương 42: Chờ một chút
Chương 43: Họa
Chương 44: Thiên Cơ Đồ
Chương 45: Ba ngàn lượng
Chương 46: Mưa to kinh lôi
Chương 47: Nước khắp Phật đường
Chương 48: Quỷ hiện
Chương 49: Tránh quỷ trừ tà
Chương 50: Nhân họa vẫn là quỷ họa

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI