Chương: Hữu Yêu Khí Khách Sạn Tự Chương
Chương 1: Vu chúc
Chương 2: Có Yêu Khí
Chương 3: Tử không nói
Chương 4: Thẻ phong ấn
Chương 5: Cưới cái kiếm tiên?
Chương 6: Họa tiên
Chương 7: Dưới ô quỷ
Chương 8: Cơm sống
Chương 9: Khôi lỗi
Chương 10: Vu viện
Chương 11: Lão tăng
Chương 12: Bánh cao lương hấp
Chương 13: Mèo đen
Chương 14: Cùng Kỳ, cả đời
Chương 15: Mười năm sinh tử ấy mênh mang
Chương 16: Thành Đô vương
Chương 17: Biết đếm thiếu nữ
Chương 18: Chúc dư
Chương 19: Sứ thanh hoa
Chương 20: Nội nhân
Chương 21: Tầm Vị trai
Chương 22: Hũ dưa muối
Chương 23: Cầu Cầu
Chương 24: Đổi ngựa
Chương 25: Lược Ảnh
Chương 26: Thái cẩu tử
Chương 27: Cưỡi lừa ngược
Chương 28: Mao Mao
Chương 29: Người tự say
Chương 30: Con lừa hậu trường
Chương 31: Khoe của
Chương 32: Trù thần
Chương 33: Phi lư phục
Chương 34: Thao Thiết
Chương 35: Chấp nhất Cẩm Y Vệ
Chương 36: Hiểu lầm
Chương 37: Cao hứng hụt
Chương 38: Tây Giang Nguyệt
Chương 39: Bình Sa Lạc Nhạn
Chương 40: Ngụy trang
Chương 41: Lấy oán trả ơn
Chương 42: Đối xứng
Chương 43: Cưỡi lợn thiên sư
Chương 44: Yêu quái cùng thịt sỏ lợn
Chương 45: Nói móc cũng là tu hành
Chương 46: Thế ngoại cao nhân
Chương 47: Diệp công
Chương 48: Diệp Công thích rồng
Chương: Hữu Yêu Khí Khách Sạn Tích Diệp Công thích rồng