Chương 1: Đồ đằng thần linh
Chương 2: Cung cùng mũi tên
Chương 3: Tín ngưỡng đẳng cấp
Chương 4: Thần ban ân
Chương 5: Áo cơm áo
Chương 6: Truyền thụ chế da
Chương 7: Chế da chi thuật
Chương 8: Mềm mại da
Chương 9: Có qua có lại
Chương 10: An toàn qua mùa đông
Chương 11: Than củi kỹ thuật
Chương 12: Than củi tốt hơn
Chương 13: Đầu mùa đông lưu dân
Chương 14: Ta là Thần Linh
Chương 15: Đưa về bộ lạc
Chương 16: Cứu vớt lưu dân
Chương 17: Cự thú Bạo Long
Chương 18: Giận chiến Bạo Long
Chương 19: Chiến hậu thu hoạch
Chương 20: Tích Bộ Liệt
Chương 21: Liệt nghi hoặc
Chương 22: Ngoại bộ uy hiếp
Chương 23: Thần thụ chiến sĩ
Chương 24: Sung sướng Qua
Chương 25: Xây nhà vận động
Chương 26: Bộ lạc gián điệp
Chương 27: Ưu tiên xuất thủ
Chương 28: Chiến đấu bắt đầu
Chương 29: Chết Chiến Vô Song
Chương 30: Nghĩ ức linh hộp
Chương 31: Thần Linh lẫn nhau phệ
Chương 32: Thôn phệ Giáp Thử
Chương 33: Tiếp tục trồng ruộng
Chương 34: Có một con meo
Chương 35: Thần thú Tiểu Bố
Chương 36: Ngoại lai tín đồ
Chương 37: Thần Chi Tín Bài
Chương 38: Xuất hành Dịch thị
Chương 39: Dịch thị sơn cốc
Chương 40: Mỹ vị canh thịt
Chương 41: Tiêu thụ bình
Chương 42: Siêu kinh ngạc
Chương 43: Mỹ vị canh thịt
Chương 44: Thật nhiều thịt khô
Chương 45: Sơn cốc thương phẩm
Chương 46: Điên cuồng càn quét
Chương 47: Ép mua Tiểu Bố
Chương 48: Xung đột bộc phát
Chương 49: Chém giết đại mãng
Chương 50: Kết thù Cuồng Mãng