Quyển 1 - Chương 1: Nghịch Chuyển Tương Lai
Chương 1: Nghịch Chuyển Tương Lai
Chương 2: Ngự Long Thiên Kinh
Chương 3: Tổ Long Chi Khí
Chương 4: Tiên Thiên Âm Dương
Chương 5: Chuẩn Bị Vật Tư
Chương 6: Tận Thế Tai Biến
Chương 7: Quái Vật Hàng Lâm
Chương 8: Nguyện Lực Châu
Chương 9: Vô Tự Thiên Thư
Chương 10: Dị Bảo
Chương 11: Chém Giết Thanh Lang
Chương 12: Âm Binh Mượn Đường
Chương 13: Một Bút Hoành Tài
Chương 14: Tọa Vong Kinh
Chương 15: Hai Cái Dị Bảo
Chương 16: Quân Đội Không Còn Hơi Sức
Chương 17: Ngày Thứ Nhất Đại Tai Biến
Chương 18: Nguyện Lực Châu Thần Dị
Chương 19: Huyết Tuyền
Chương 20: Ngày Thứ Hai Mặt Trời Biến Mất
Chương 21: Tuyết Lớn
Chương 22: Ba Tên Dị Năng Giả
Chương 23: Âm Dương Hoàn
Chương 24: Thành Công Đột Phá
Chương 25: Linh Châu Không Gian
Chương 26: Ngày Thứ Ba Nguyên Khí Vòng Xoáy
Chương 27: Cây Cỏ Dị Biến
Chương 28: Màu Xanh Thành Thị
Chương 29: Tố Chất Khác Biệt
Chương 30: Trùng Mạch
Chương 31: Ngày Thứ Tư Hắc Vũ Sao Sa
Chương 32: Mưa Sao Sa
Chương 33: Hủy Diệt Xung Kích
Chương 34: Khế Ước Quyển Trục
Chương 35: Thần Hải Cảnh Tầng Thứ Hai
Chương 36: Ngày Thứ Năm Chòm Sao Lóng Lánh
Chương 37: Đan Điền
Chương 38: Huyễn Thần Đồng
Chương 39: Ngày Thứ Sáu Vạn Bảo Ngang Trời
Chương 40: Một Khối Điền
Chương 41: Ngày Thứ Bảy Vạn Giới Dung Hợp
Chương 42: Người May Mắn Còn Sống Sót - Thiên Quyến Giả
Quyển 2 - Chương 43: Vĩnh Hằng Đại Lục
Quyển 2 - Chương 44: Vì Sinh Tồn Mà Chiến
Quyển 2 - Chương 45: Lấy Sát Dương Danh
Quyển 2 - Chương 46: Việc Đáng Làm Thì Phải Làm
Quyển 2 - Chương 47: Xây Thôn Lệnh
Quyển 2 - Chương 48: Thôn Huyền Hoàng
Quyển 2 - Chương 49: Khí Vận Thiên Trì