Chương 1: Thiếu Niên Trần Vũ
Chương 2: Nam Lĩnh Thành
Chương 3: Mẫu Thân Hàn Nguyệt
Chương 4: Luyện Võ Đường
Chương 5: Hôn Thê Ngô Nhã Phi
Chương 6: Ý Định Thanh Diễm Sâm Lâm
Chương 7: Từ Hôn
Chương 8: Tế Tổ
Chương 9: Lịch Sử Trần Gia
Chương 10: Ra Đường Không Xem Ngày
Chương 11: Thanh Diễm Sâm Lâm
Chương 12: Ra Tay Cứu Giúp
Chương 13: Chạy Thoát
Chương 14: Âm Phong Thử
Chương 15: Yêu Hạch Cấp Một
Chương 16: Hợp Tác Cùng Mạo Hiểm Giả
Chương 17: Hang Động Thần Bí
Chương 18: Cổ Tháp Trong Hang Động
Chương 19: Vô Duyên Với Cổ Tháp
Chương 20: Thiếu Gia Số Nhọ
Chương 21: Bí Cảnh 500 Năm
Chương 22: Dị Hỏa
Chương 23: Thôn Phệ Dị Hỏa
Chương 24: Thành Công Rồi Sao
Chương 25: Thanh Liên Địa Tâm Hỏa Hiện!
Chương 26: Trở Về Trần Gia
Chương 27: Tu Luyện Trở Lại
Chương 28: Vào Vũ Kinh Các
Chương 29: Ý Định Đi U Minh Sơn Cốc
Chương 30: Tàng Vân Các
Chương 31: Lấy Oán Báo Ân
Chương 32: Thuấn Sát!
Chương 33: U Minh Trấn
Chương 34: Tiến Vào U Minh Sơn Cốc
Chương 35: Dê Béo!
Chương 36: Ai Mới Là Dê Béo!
Chương 37: Chém Giết!
Chương 38: Tụ Khí Tầng Sáu
Chương 39: Đệ Tử Lưu Vân Tông
Chương 40: Cửu Tử Nhất Sinh
Chương 41: Chém Giết Yêu Thú
Chương 42: Chạy Trối Chết!
Chương 43: Thế Giới Dưới Lòng Đất!
Chương 44: Tụ Khí Đan
Chương 45: Quái Ngư
Chương 46: Cổ Tháp Xuất Hiện!
Chương 47: Tộc Nhân Tranh Tài
Chương 48: Trần Gia Nguy Cơ
Chương 49: Nguy Cơ Tứ Bề
Chương 50: Nguy Cơ Tứ Bề (2)