Chương 1: Thập vạn đại sơn
Chương 2: Đông viện không người
Chương 3: Phạm Đồ
Chương 4: Đòi mạng hoa
Chương 5: Phong hành vệ
Chương 6: Một đao giải quyết
Chương 7: Đông săn
Chương 8: Thiên y điếm
Chương 9: Kim cương phục ma quyền
Chương 10: Linh đan sư
Chương 11: Luyện kiếm
Chương 12: Tay trái kiếm
Chương 13: Bạch Thủy thành
Chương 14: Thần phẩm Tụ khí đan
Chương 15: Phi mã thương hội
Chương 16: Tô Thiến
Chương 17: Phân phát thưởng năm
Chương 18: Kinh hỉ
Chương 19: Vấn Kiếm Môn
Chương 20: Ly hồn cung
Chương 21: Vấn thiên kiếm
Chương 22: Tỷ thí phân đoạn
Chương 23: Kiếm điểm
Chương 24: Khuất nhục Mạnh Phi
Chương 25: Xoay chuyển tình thế
Chương 26: Cứu cha
Chương 27: Cầu vồng kiếm pháp
Chương 28: Hoàng kim máu
Chương 29: Nhất kiếm tam thức
Chương 30: Kiếm ý
Chương 31: Huyết Thủ đồ tể
Chương 32: Linh kiếm
Chương 33: Xích tiêu kiếm chủ
Chương 34: Vùng mỏ
Chương 35: Dược sơn
Chương 36: Hạ Hưng
Chương 37: Tuyệt chiêu
Chương 38: Tiếp viện
Chương 39: Thuần Dương đan
Chương 40: Lực ngăn sóng dữ
Chương 41: Đi ra núi lớn
Chương 42: Ta muốn gia nhập Thiên Đạo Môn
Chương 43: Cửu Long thành
Chương 44: Vũ thần sơn
Chương 45: Tân hỏa bảng
Chương 46: Dương Kiến Uy
Chương 47: Binh khí dài
Chương 48: Kiếm ý
Chương 49: Khai sơn một chém
Chương 50: Kẻ yếu