Quyển 1 - Chương 1: Tám trăm năm sau
Quyển 1 - Chương 2: Mở ra Thần Võ ấn ký
Quyển 1 - Chương 3: Hoàng Cực cảnh
Quyển 1 - Chương 4: Thời Không Bí Điển
Quyển 1 - Chương 5: Long Tượng Bàn Nhược
Quyển 1 - Chương 6: Lâm Nính San
Quyển 1 - Chương 7: Thiên Tâm kiếm pháp
Quyển 1 - Chương 8: Võ thị
Quyển 1 - Chương 9: Ba năm trước đây chân tướng
Quyển 1 - Chương 10: Ba mươi sáu đầu kinh mạch đồ
Quyển 1 - Chương 11: Lại phá cảnh giới
Quyển 1 - Chương 12: Thanh Huyền Các
Quyển 1 - Chương 13: Tần Nhã
Quyển 1 - Chương 14: Tuyệt thế yêu nhiêu
Quyển 1 - Chương 15: Bốn ngưu lực lượng
Quyển 1 - Chương 16: Tiểu cực vị
Quyển 1 - Chương 17: Vân Võ Quận Vương
Quyển 1 - Chương 18: Cuối năm khảo hạch
Quyển 1 - Chương 19: Chấn động
Quyển 1 - Chương 20: Vòng thứ hai sát hạch
Chương 21: Thiết Bì Man Ngưu
Chương 22: Một cấp thượng đẳng
Chương 23: Săn giết Thanh Hỏa Lộc
Chương 24: Đệ nhất
Chương 25: Bát cường
Chương 26: Thắng bại
Chương 27: Hỏa Xà Thương Pháp
Chương 28: Ai mới là thiên tài?
Chương 29: Nhất tâm nhị dụng
Chương 30: Man Thần Trì
Chương 31: Đồ Thiên Sát Địa Chi Hoàng
Chương 32: Càn Khôn Thần Mộc Đồ
Chương 33: Minh Văn Công Hội
Chương 34: Lực lượng tinh thần
Chương 35: Hai mươi cấp
Chương 36: Toàn thành giới nghiêm
Chương 37: Bế quan tu luyện
Chương 38: Luân mạch
Chương 39: Không Gian Giới Chỉ
Chương 40: Bái Nguyệt Ma Giáo Tổng đà chủ
Chương 41: Vũ Thị Tiền Trang
Chương 42: Tứ đại xếp hạng bảng
Chương 43: Hoàng cấp Vũ Đấu Cung
Chương 44: Đánh đâu thắng đó
Chương 45: Thắng liên tiếp tám tràng, chiến đấu không thôi
Chương 46: Hàn Phủ
Chương 47: Hoàng Bảng Võ Giả
Chương 48: Trước điện luận võ
Chương 49: Năm mươi tám ngưu lực lượng
Chương 50: Hoàng Cực Cảnh đại viên mãn