Chương 1: Cổ Hoang Sâm Lâm
Chương 2: Thương Lãng Đại Lục
Chương 3: Kinh Phong Môn
Chương 4: Ngưng tụ đạo tâm
Chương 5: Súng ống ý nghĩ
Chương 6: Hai đếm ngược
Chương 7: Công khai đào người
Chương 8: Người đi lầu không
Chương 9: Tâm Đầu Huyết
Chương 10: Đột nhiên tăng mạnh
Chương 11: Khí hóa ngũ hành
Chương 12: Khai hỏa phát súng đầu tiên
Chương 13: Lại vào cổ hoang
Chương 14: Kết thù
Chương 15: Bị thương nặng
Chương 16: Vây quét
Chương 17: Rừng rậm phục kích
Chương 18: Thực Địa Thú
Chương 19: Mang theo yêu thú đi tìm thù
Chương 20: Lạc chạy yêu thú ngươi đừng đuổi
Chương 21: Thật không phải cố ý
Chương 22: Oan gia ngõ hẹp
Chương 23: Đại Khối Đầu
Chương 24: Môn phái từ đâu tới
Chương 25: Đạo Thánh Chương 25
Chương 26: Lại gặp nhau
Chương 27: Càn quấy
Chương 28: Hung thú xuất hiện
Chương 29: Hắc Độc Xà
Chương 30: Bồi Nguyên Đan
Chương 31: Không biết gì là tội
Chương 32: Trời xui đất khiến
Chương 33: Theo đuôi
Chương 34: Luyện yêu
Chương 35: Tranh chấp
Chương 36: Liều mạng tranh đấu
Chương 37: Không thiếu nợ nhau
Chương 38: Mắng chửi người Bảo Điển
Chương 39: Phá Hồn?
Chương 40: Săn thú bắt đầu
Chương 41: Nhân Diện Thiềm Thừ
Chương 42: Đại chiến
Chương 43: Thảm thiết
Chương 44: Trăm miệng cũng không thể bào chữa
Chương 45: Các hoài quỷ thai
Chương 46: Tân chiêu số
Chương 47: Đạo Khí lựu đạn
Chương 48: Không giải thích được
Chương 49: Thô bỉ tu luyện, khác lãng
Chương 50: Ngũ hành Đạo Khí, bùng nổ