Chương 1: Kim Ô thiếu tông chủ
Chương 2: Khốn cảnh
Chương 3: Lục Tuyết
Chương 4: Hoàn Vũ Thần Châu
Chương 5: Cải thiện thể phách
Chương 6: Luyện hóa cổ huyết
Chương 7: Tiểu Vân Nhi
Chương 8: Thối Nguyên Đan
Chương 9: Khai Mạch bát trọng
Chương 10: Tình cảnh gian nan
Chương 11: Khuyến cáo
Chương 12: Kim Ô tổ địa
Chương 13: Thiên Giao Chưởng
Chương 14: Thái Cổ Thần Cầm
Chương 15: Kim Ô cổ huyết
Chương 16: Như thế náo nhiệt sao?
Chương 17: Ninh Hằng hiển uy
Chương 18: Lực áp Chu Trùng
Chương 19: Sống mái với nhau!
Chương 20: Huyền Hư Linh Diệu Bộ
Chương 21: Công thể chi uy
Chương 22: Long Ngâm Tam Thức
Chương 23: Biến cố
Chương 24: Chỉnh trị
Chương 25: Thái Linh Môn áp bách
Chương 26: Tổng Trấn Phủ
Chương 27: Tặng lễ
Chương 28: Hàn độc
Chương 29: Y trì chi pháp
Chương 30: Hoán huyết
Chương 31: Đường Hạo thái độ
Chương 32: Đường Thanh Nhân
Chương 33: Nữ nhi tâm
Chương 34: Dược sư hội
Chương 35: Tỷ thí luyện dược thuật
Chương 36: Tay nghiệp dư cử động
Chương 37: Thôi hỏa luyện đan
Chương 38: Uẩn Hỏa Đan
Chương 39: Kim Ô Thánh Hỏa
Chương 40: Thắng được
Chương 41: Vây giết Ninh Hằng
Chương 42: Sai sử người
Chương 43: Thanh đồng cửa lớn
Chương 44: Kim Ô Phần Thiên Quyết
Chương 45: Luyện dược đường
Chương 46: Trước mặt mọi người luyện đan
Chương 47: Cướp người
Chương 48: Ngọc Huyền Tông
Chương 49: Trước sơn môn khiêu khích
Chương 50: Nhà xí thiếu nhân thủ