Chương 1: Hắc tâm liên bao lì xì đàn 1
Chương 2: Hắc tâm liên bao lì xì đàn 2
Chương 3: Hắc tâm liên bao lì xì đàn 3
Chương 4: Hắc tâm liên bao lì xì đàn 4
Chương 5: Hắc tâm liên bao lì xì đàn 5
Chương 6: Hắc tâm liên bao lì xì đàn 6
Chương 7: Hắc tâm liên bao lì xì đàn 7
Chương 8: Hắc tâm liên bao lì xì đàn 8
Chương 9: Hắc tâm liên bao lì xì đàn 9
Chương 10: Hắc tâm liên bao lì xì đàn 10
Chương 11: Hắc tâm liên bao lì xì đàn 11
Chương 12: Sủng phi cung đấu hệ thống 1
Chương 13: Sủng phi cung đấu hệ thống 2
Chương 14: Sủng phi cung đấu hệ thống 3
Chương 15: Sủng phi cung đấu hệ thống 4
Chương 16: Sủng phi cung đấu hệ thống 5
Chương 17: Sủng phi cung đấu hệ thống 6
Chương 18: Sủng phi cung đấu hệ thống 7
Chương 19: Sủng phi cung đấu hệ thống 8
Chương 20: Sủng phi cung đấu hệ thống 9
Chương 21: Sủng phi cung đấu hệ thống 10
Chương 22: Sủng phi cung đấu hệ thống 11
Chương 23: Trọng sinh nữ nghịch tập 1
Chương 24: Trọng sinh nữ nghịch tập 2
Chương 25: Trọng sinh nữ nghịch tập 3
Chương 26: Trọng sinh nữ nghịch tập 4
Chương 27: Trọng sinh nữ nghịch tập 5
Chương 28: Trọng sinh nữ nghịch tập 6
Chương 29: Trọng sinh nữ nghịch tập 7
Chương 30: Trọng sinh nữ nghịch tập 8
Chương 31: Trọng sinh nữ nghịch tập 9
Chương 32: Trọng sinh nữ nghịch tập 10
Chương 33: Trọng sinh nữ nghịch tập 11
Chương 34: Cái này chủ bá có độc 1
Chương 35: Cái này chủ bá có độc 2
Chương 36: Cái này chủ bá có độc 3
Chương 37: Cái này chủ bá có độc 4
Chương 38: Cái này chủ bá có độc 5
Chương 39: Cái này chủ bá có độc 6
Chương 40: Cái này chủ bá có độc 7
Chương 41: Cái này chủ bá có độc 8
Chương 42: Cái này chủ bá có độc 9
Chương 43: Cái này chủ bá có độc 10
Chương 44: Mang theo đào bảo hồi cổ đại 1
Chương 45: Mang theo đào bảo hồi cổ đại 2
Chương 46: Mang theo đào bảo hồi cổ đại 3
Chương 47: Mang theo đào bảo hồi cổ đại 4
Chương 48: Mang theo đào bảo hồi cổ đại 5
Chương 49: Mang theo đào bảo hồi cổ đại 6
Chương 50: Mang theo đào bảo hồi cổ đại 7