Chương 1: Thiếu niên châu mục
Chương 2: Cửu Long Sĩ Quan
Chương 3: Cửu Khiếu Kim Đan
Chương 4: Huyền Vũ nằm sấp gò đất
Chương 5: Đầu ta đâu
Chương 6: Bẫy trong bẫy
Chương 7: Thi Ruồi
Chương 8: Một cái khác Vãn Phong
Chương 9: Đại mỹ vị
Chương 10: Nước từ trên núi chảy xuống luyện đan
Chương 11: Sinh Tử Thiên Thư
Chương 12: Ra mộ
Chương 13: Công thành
Chương 14: Lô đỉnh
Chương 15: Cửu Long Hộ Thiên
Chương 16: Âm Dương hai giới
Chương 17: Âm binh
Chương 18: Vung đậu thành binh
Chương 19: Thất Tinh Chi Cục
Chương 20: Vạn Trận sơn
Chương 21: Heo đực
Chương 22: Đại mồ
Chương 23: Khanh Hồng Trần
Chương 24: Mê Tung
Chương 25: Dụng tâm hiểm ác
Chương 26: Ăn ít một chút
Chương 27: Thanh Đồng Quách
Chương 28: Chân thực ảo giác
Chương 29: Cửu Tử Dưỡng Hồn Thuật
Chương 30: Tử Mẫu Cửu Hồn
Chương 31: Nhân Diện Ngư
Chương 32: Khủng bố phỏng đoán
Chương 33: Huyết Thi
Chương 34: Chôn theo người chết cổ thành
Chương 35: Thi Quý
Chương 36: Phù Sinh
Chương 37: Quỷ Diện Giòi
Chương 38: Tuyệt Tử Chi Cục
Chương 39: Trên lưng mỹ nữ
Chương 40: Đầu danh trạng
Chương 41: Rồng?
Chương 42: Chân Thủy thành chủ
Chương 43: Hoạt Trứ Cục
Chương 44: Lấy thi vì quan tài
Chương 45: Mộng
Chương 46: Nguyên chủ
Chương 47: Đoạn Long Thạch
Chương 48: Phỉ Niệm
Chương 49: Trốn chết
Chương 50: Nữ thần