Tiên Mộ - Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân

Tiên Mộ

Mười vạn năm trước, chư tiên đại chiến, vạn tiên mất mạng, tiên đạo tàn tuyệt, tiên giới bên trong tiên mộ san sát.

Mười vạn năm sau, Mạc Kim Giáo Úy mang theo Sinh Tử Thiên Thư hàng lầm thế giới.

"Trộm mộ thế nhưng là một môn nghệ thuật, ta đến nói cho các người biết trộm mộ chính xác là thao tác và phương thức."

Lục Vân nhìn xem trong tiên mộ tiên nhân luống cuống tay chân, giọng nói oang oang nói ra.

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Thiếu niên châu mục
Chương 2: Cửu Long Sĩ Quan
Chương 3: Cửu Khiếu Kim Đan
Chương 4: Huyền Vũ nằm sấp gò đất
Chương 5: Đầu ta đâu
Chương 6: Bẫy trong bẫy
Chương 7: Thi Ruồi
Chương 8: Một cái khác Vãn Phong
Chương 9: Đại mỹ vị
Chương 10: Nước từ trên núi chảy xuống luyện đan
Chương 11: Sinh Tử Thiên Thư
Chương 12: Ra mộ
Chương 13: Công thành
Chương 14: Lô đỉnh
Chương 15: Cửu Long Hộ Thiên
Chương 16: Âm Dương hai giới
Chương 17: Âm binh
Chương 18: Vung đậu thành binh
Chương 19: Thất Tinh Chi Cục
Chương 20: Vạn Trận sơn
Chương 21: Heo đực
Chương 22: Đại mồ
Chương 23: Khanh Hồng Trần
Chương 24: Mê Tung
Chương 25: Dụng tâm hiểm ác
Chương 26: Ăn ít một chút
Chương 27: Thanh Đồng Quách
Chương 28: Chân thực ảo giác
Chương 29: Cửu Tử Dưỡng Hồn Thuật
Chương 30: Tử Mẫu Cửu Hồn
Chương 31: Nhân Diện Ngư
Chương 32: Khủng bố phỏng đoán
Chương 33: Huyết Thi
Chương 34: Chôn theo người chết cổ thành
Chương 35: Thi Quý
Chương 36: Phù Sinh
Chương 37: Quỷ Diện Giòi
Chương 38: Tuyệt Tử Chi Cục
Chương 39: Trên lưng mỹ nữ
Chương 40: Đầu danh trạng
Chương 41: Rồng?
Chương 42: Chân Thủy thành chủ
Chương 43: Hoạt Trứ Cục
Chương 44: Lấy thi vì quan tài
Chương 45: Mộng
Chương 46: Nguyên chủ
Chương 47: Đoạn Long Thạch
Chương 48: Phỉ Niệm
Chương 49: Trốn chết
Chương 50: Nữ thần