Chương 1: Linh tuyền đột phá
Chương 2: Luyện khí sáu tầng
Chương 3: Hoàng đình đạo luận
Chương 4: Tàng Kinh Điện
Chương 5: Xuống núi
Chương 6: Ngọc tủy mễ
Chương 7: Trồng trọt linh điền
Chương 8: Tụ Linh Hóa Vũ Quyết
Chương 9: Hoàng Nha Thảo trưởng thành
Chương 10: Kim Nha Đan
Chương 11: Lô Sơn huyện
Chương 12: Lão Miêu giết người
Chương 13: Liễu Thanh Thiền Nhất
Chương 14: Liễu Thanh Thiền hai
Chương 15: Ngọc tủy mễ trưởng thành
Chương 16: Bạch Ngọc Phong
Chương 17: Tụ linh trận
Chương 18: Truyền thụ công pháp
Chương 19: Phường thị
Chương 20: Tây Hà tiểu hội
Chương 21: Bóng đen
Chương 22: Trận bàn
Chương 23: Phường thị đại chiến một
Chương 24: Phường thị đại chiến hai
Chương 25: Phường thị đại chiến ba
Chương 26: Phường thị đại chiến bốn
Chương 27: Phá trận
Chương 28: Cấu kết
Chương 29: Nội tình
Chương 30: Sơn động giết địch một
Chương 31: Sơn động giết địch hai
Chương 32: Tổn thất nặng nề
Chương 33: Thủy Linh Hồ
Chương 34: Luyện đan thuật
Chương 35: Vội vàng bốn năm
Chương 36: Linh mạch thăng cấp
Chương 37: Tàng Khí Thuật
Chương 38: Luyện chế Kim Nha Đan
Chương 39: Tìm hiểu tin tức
Chương 40: Nam hoang đại sơn
Chương 41: Chọn lựa động phủ
Chương 42: Bách Bảo Các
Chương 43: Định cư Hắc Sơn
Chương 44: Hội nghị
Chương 45: Huyền U Thảo
Chương 46: Huyết thệ
Chương 47: U Hoàn Đan
Chương 48: Luyện khí chín tầng
Chương 49: Chợt hiện bóng dáng
Chương 50: Theo dõi xuống núi