Chương 1: Trọng sinh
Chương 2: Như thế nào Đại Đế?
Chương 3: Tịch Diệt Quyết
Chương 4: Lâm Như Hổ
Chương 5: Liêu Như Yên
Chương 6: Ta báo cáo
Chương 7: Đánh ngươi nha
Chương 8: Bá Ảnh
Chương 9: Gia Cát Thúy Hoa
Chương 10: Cố sự bắt đầu nữa nha
Chương 11: Nhân vật chính đăng tràng
Chương 12: Vạn cổ ung dung, duy ta vô địch
Chương 13: Thập Mạch Quả
Chương 14: Miệng đầy thức ăn cho chó
Chương 15: Thập Lý Trường Không
Chương 16: Đồ thôn
Chương 17: Thiên Kiếm thành
Chương 18: Thường Uy
Chương 19: Cơ Bạch Ngọc
Chương 20: Phi Vũ Đại Đế hậu nhân
Chương 21: Đế huyết
Chương 22: Thường gia
Chương 23: Cũng không phải là vô não nhân vật phản diện a
Chương 24: Trấn Ngục Châu
Chương 25: Diệt môn
Chương 26: Đột phá
Chương 27: Trăm đại chiến thể
Chương 28: Góp đủ Trấn Ngục Châu
Chương 29: Ma Chủ giáng lâm
Chương 30: Tân sinh thí luyện
Chương 31: Cửa thứ hai
Chương 32: Vương cấp tư chất
Chương 33: Hồng Thiên Nữ Đế truyền thừa
Chương 34: Tiếp nhận nhiệm vụ
Chương 35: Hát, nhảy, Rap
Chương 36: Đại đạo độc hành
Chương 37: Tư Đồ Vân Tình
Chương 38: Chu Khuyết thành
Chương 39: Bắt đầu ngươi biểu diễn
Chương 40: Tư Đồ Vân Thiên
Chương 41: Tư Đồ Vân Thiên chết
Chương 42: Tổ quan tài
Chương 43: Tư Đồ Vân Lôi
Chương 44: Nhân sinh như kịch
Chương 45: Ếch ngồi đáy giếng
Chương 46: Thôn Nhật Đại Đế
Chương 47: Thu phục Nhậm Bình Sinh
Chương 48: Thần Nhật Thánh Tông
Chương 49: Cố nhân Giang Hải Biệt
Chương 50: Huyết Lang vệ