Chương 1: Di thư
Chương 3: Vong Xuyên Chi Thủy
Chương 5: Nói lời giữ lời
Chương 7: Âm Hà
Chương 9: Dực Xà Yêu
Chương 11: Cự mãng
Chương 13: Thuật nghiệp có chuyên về một phía
Chương 15: Hạo Nguyệt Tinh Bàn
Chương 17: Xích Dương Lưu Ly Hỏa
Chương 19: Mộ viên
Chương 21: Chư Thiên Phù Đồ
Chương 23: Chân truyền
Chương 25: Vương Linh Quan
Chương 27: Luyện hóa
Chương 29: Vạn Bảo Phong
Chương 31: Thứ gì
Chương 33: Khổng Phương
Chương 35: Ma Kiếm Phong
Chương 37: Nhảy lò tự sát
Chương 39: Hỏa bạo phát
Chương 41: Thật là tinh mắt
Chương 43: Hỗn Độn Pháp Ấn
Chương 45: Thiên Nhân Chi Nhãn
Chương 47: Họa phúc tương y
Chương 49: Kiếm khí Hóa Long
Chương 51: Tai họa ngầm
Chương 53: Diệt Vận Kiếm Quyết
Chương 55: Sắc màu rực rỡ
Chương 57: Kiếm Bích
Chương 59: Cổ kiếm đem tỉnh
Chương 61: Ba cái phù triện
Chương 63: Âm Ly
Chương 65: Ám Sát Chi Thuật
Chương 67: Thái Thanh Kiếm Phù
Chương 69: Ngoại trừ tu, còn phải đi
Chương 71: Lỡ lời
Chương 73: Ngũ Sắc Băng Sát
Chương 75: Xông vào
Chương 77: La Thần Tiêu
Chương 79: Nguyệt Vũ
Chương 81: Cổ kiếm tỉnh lại
Chương 83: Nguyên Từ Kim Sát
Chương 85: Không thể không đi
Chương 87: Đông Cực Thần Quang
Chương 89: Kiếm Sơn
Chương 91: Lên núi
Chương 93: Dị bảo
Chương 95: Thiên La Kiếm Trận
Chương 97: Thiên Quỷ Hóa Thân
Chương 99: Quỷ Lâm