Chương 1: Kiếm Ma trùng sinh
Chương 2: Cửu Kiếp Tâm Kinh
Chương 3: Thái Cổ Danh Kiếm Lục
Chương 4: Dịch Cân Kinh
Chương 5: Thiên Chú Các
Chương 6: Linh Văn Thần Binh, Kiếp Trần
Chương 7: Long Huyết Hóa Sinh Quả
Chương 8: Tứ đại cao thủ trẻ tuổi
Chương 9: Sơ giương Kiếm Ma uy
Chương 10: Thái Cực Kiếm Thuật
Chương 11: Lôi kiếm dị động
Chương 12: Thực lực đại trướng
Chương 13: Nhất Tự Điện Kiếm
Chương 14: Tru Bắc Lăng
Chương 15: Chân Không Kiếm Ba
Chương 16: Chỉ cần một kiếm
Chương 17: Hạ Ngữ Băng xuất quan
Chương 18: Xấu cô Huyền Tố
Chương 19: Vạn Đạo Kiếm Điển trung quyển
Chương 20: Tam trọng đột phá
Chương 21: Kiếm ý, kiếm đạo
Chương 22: Trảm yêu thú cấp hai
Chương 23: Thính Huyết Lâu, Tàn Kiếm lão nhân
Chương 24: Tiếng địch nội hàm kiếm ý
Chương 25: Thính Huyết Lâu, Kiếm Ma
Chương 26: Mộ Dung Minh
Chương 27: Nghênh chiến Bắc Đương Quy
Chương 28: Rung động
Chương 29: Thiên Tàm Ti Cương
Chương 30: Huyết sắc nhiệm vụ
Chương 31: Thập Bát Huyết Ngục mở
Chương 32: Bạch ngân thi khôi
Chương 33: Tiến giai
Chương 34: Ảnh Sát Kiếm Pháp
Chương 35: Thôn Thiên Thú
Chương 36: Cơ duyên thuộc về
Chương 37: Thôn Linh Bí Thuật
Chương 38: Cổ Thiểu Dương
Chương 39: Thần bí trận pháp
Chương 40: Tiểu Tu La Kiếm Trận
Chương 41: Chế tạo nhuyễn kiếm
Chương 42: Nhiệm vụ bắt đầu, Bắc Thần phủ
Chương 43: Các thế lực lớn
Chương 44: Vô Cực Kiếm Môn
Chương 45: Bạo Khí Bí Thuật
Chương 46: La Thiên Chi Hộ
Chương 47: Hoang Thành
Chương 48: Thí Kiếm Thạch
Chương 49: Tư Đồ Hồng Tuyết
Chương 50: Xuất thủ