Chương 1: Tân triều người cũ
Chương 2: Nam bắc chi tranh
Chương 3: Đại Câu La
Chương 4: Đồng môn tụ
Chương 4: Đồng môn tụ họp
Chương 5: Người tu hành
Chương 5: Tu hành giả
Chương 6: Tâm không Dung Hác
Chương 7: Hữu tình đạo vô tình
Chương 7: Hữu tình hay vô tình
Chương 8: Ngày xưa Thư Lâu
Chương 8: Thư lâu ngày trước
Chương 9: Tu hành bắt đầu
Chương 10: Ăn là trời
Chương 11: Biết gặp chướng
Chương 11: Thấy chướng mắt
Chương 12: Thần Hoặc phía trên
Chương 12: Phía trên Thần Hoặc
Chương 13: Thánh Giả nói
Chương 14: Ngoài ý muốn đồng môn
Chương 14: Đồng môn ngoài ý muốn
Chương 15: Tề Châu Cơ
Chương 15: Tề Châu Ngọc
Chương 16: Mạt đãi
Chương 16: Đào thải
Chương 17: Riêng phần mình đánh cược
Chương 17: Tự mình đánh bạc
Chương 18: Viện sinh cự
Chương 18: Viện sinh quy củ
Chương 19: Chân thành lầm
Chương 19: Thành thật gây hiểu lầm
Chương 20: Nhận người hận
Chương 20: Gây thù chuốc oán
Chương 21: Cựu Hoàng tộc
Chương 22: Phân tạp vụ
Chương 22: Tạp vụ phối
Chương 23: Hai cái vô địch
Chương 24: Nên đọc sách nhiều
Chương 24: Đọc thêm nhiều sách
Chương 25: Huyền pháp
Chương 26: Mất ăn mất ngủ
Chương 27: Sư tỷ xin mời giúp đỡ
Chương 27: Sư tỷ mời giúp đỡ
Chương 28: Tề Vân Nhất Hổ
Chương 29: Sư đệ, đến ăn
Chương 30: Sư tỷ, nhóm lửa
Chương 31: Sư tỷ, quá nhỏ bé
Chương 31: Sư tỷ, quá cạn
Chương 32: Bảo thủ bí mật
Chương 32: Giữ kín bí mật

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI