Kiếm Chủ Bát Hoang - Hàn Vô Phong

Kiếm Chủ Bát Hoang

Bát Hoang Tiên Vực, từ xưa chính tà bất lưỡng lập!

Như thế nào chính?

Như thế nào tà?

Đối mặt thế gian vạn hóa!

Ta từ một kiếm lăng thương khung, chỉ tin trong tay một kiếm!

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Vì ái sinh hận
Chương 2: Tiêu gia Chân Long
Chương 3: Quá yếu
Chương 4: Trực tiếp chém giết
Chương 5: Bằng hữu
Chương 6: Đông Kiếm Các
Chương 7: Ba năm thời gian
Chương 8: Tiềm Long cuối cùng cũng có xuất uyên ngày
Chương 9: Mạnh nhất đệ nhất viện
Chương 10: Cơ sở trắc thí
Chương 11: Kiếm khí quát tháo
Chương 12: Kinh động viện trưởng
Chương 13: Một bước đăng thiên
Chương 14: Danh chấn Kiếm Các
Chương 15: Bái Sư Đại Điển
Chương 16: Bá đạo Tiêu Trần
Chương 17: Chiến giữa đột phá
Chương 18: Thành công bái sư
Chương 19: Nhị sư tỷ
Chương 20: Linh Mạch tranh đoạt
Chương 21: Thê thảm tương lai
Chương 22: Mẫu Dạ Xoa rời tông
Chương 23: Bị bán
Chương 24: Hiệp nghị
Chương 25: Khắc khổ đề thăng
Chương 26: Sau cùng nhất chiến
Chương 27: Tỷ nợ đệ trả
Chương 28: Vạn Yêu Sơn mạch
Chương 29: Thần Bí Thanh Niên
Chương 30: Kết bạn lịch luyện
Chương 31: Thiếu niên trở về
Chương 32: Ngăn chặn
Chương 33: Tái chiến Vương Hổ
Chương 34: Ngoại môn đệ nhất
Chương 35: Ngũ đại cự đầu
Chương 36: Ta đi giết một cái chơi đùa
Chương 37: Độc Giao công tử
Chương 38: Vạn chúng chú mục
Chương 39: Sơ chiến Huyền Nguyên
Chương 40: Kiếm Các Tiềm Long
Chương 41: Xuất phát Kiếm Ma sơn mạch
Chương 42: Lại là ngươi
Chương 43: Tiềm Long vẫn là Ngụy Long
Chương 44: Tiềm Long chi chiến
Chương 45: Át chủ bài ra hết
Chương 46: Nhất chiêu thắng hiểm
Chương 47: Ước hẹn
Chương 48: Kiếm Yêu Tiêu Trần
Chương 49: Âm Linh thể
Chương 50: Tiêu gia gặp nạn