Chương 1: Thiếu niên Tần Phong
Chương 2: Hỗn Độn kiếm hồn
Chương 3: Tinh Thần Kiếp
Chương 4: Lấy hạ phạm thượng
Chương 5: Ngươi thua rồi!
Chương 6: Thương Huyền Hỏa
Chương 7: Tần Kiệt hạ tràng
Chương 8: Hỗn Độn Vạn Kiếm Quyết
Chương 9: Tàng Kiếm Các
Chương 10: Trong rừng săn bắn
Chương 11: Chu Thiên cảnh
Chương 12: Thiết Giáp Hùng Vương
Chương 13: Độc chiếm
Chương 14: Chợ đen
Chương 15: Nhặt nhạnh chỗ tốt
Chương 16: Ngũ Tuyệt Kiếm Đế
Chương 17: Tần gia Kiếm Lư
Chương 18: Đúc Kiếm
Chương 19: Nhân giai lục phẩm
Chương 20: Thi đấu trong tộc bắt đầu
Chương 21: Kiếm pháp nhập môn
Chương 22: Chiến Tần Anh
Chương 23: Ngươi hủy ta cả đời, ta phế ngươi tu vi!
Chương 24: Tần Chúc chi họa
Chương 25: Bỏ quyền
Chương 26: Khiêu khích
Chương 27: Đại cơ duyên
Chương 28: Đúc lại Hỏa Tuyệt Kiếm
Chương 29: Kiếm phôi
Chương 30: Lấy máu Đúc Kiếm
Chương 31: Dung Hối cảnh
Chương 32: Kiếm Hào Mạc Cô Sinh
Chương 33: Một kiếm đoạn giang hà
Chương 34: Độc Giác Xích Luyện Xà
Chương 35: Hung hiểm bảo địa
Chương 36: Kẻ tới không thiện
Chương 37: Thù mới thù cũ
Chương 38: Kiếm Đế truyền thừa
Chương 39: Chiến kiếm khôi
Chương 40: Ba tòa bảo khố
Chương 41: Ma tông kiếm pháp
Chương 42: Chí Hàn Thánh Thể
Chương 43: Chân tướng
Chương 44: Ngoài dự liệu
Chương 45: Hỏa Kỳ Lân
Chương 46: Một kiếm đánh lui
Chương 47: Phong Linh kiếm pháp
Chương 48: Nhất niệm sinh, nhất niệm tử
Chương 49: Cứu tinh
Chương 50: Phát rồ