Chương 1: Phần đệm
Chương 2: Trọng sinh trở về
Chương 3: Cấp cao nhất đệ tử
Chương 4: Di chủng tung tích
Chương 5: Cướp đoạt cơ duyên
Chương 6: Đan phường nháo sự
Chương 7: Vũ Vương phù hộ
Chương 8: Người cũ gặp nhau
Chương 9: Vân gia tính toán
Chương 10: Cứu Phó Bạch Ngôn
Chương 11: Vả miệng Phượng Lan Tâm
Chương 12: Bồ Tát Tu La
Chương 13: Thần thể sợ bốn tòa
Chương 14: Nói diệt Vân gia
Chương 15: Thủ hộ thần hỗn độn
Chương 16: Đi trước Thánh Sơn
Chương 17: Cổ gia thiên kiêu vẫn lạc
Chương 18: Nam Thiên Đình khai mở
Chương 19: Vực sâu cổ mỏ
Chương 20: Chém Hộ Tiên giáo trưởng lão
Chương 21: Tống Thanh Thư vô sỉ
Chương 22: Chí tôn quyết đấu
Chương 23: Cái tay che thiên
Chương 24: Tiên Vương đạo tâm
Chương 25: Vân Kình Vũ thành thánh
Chương 26: Quét ngang tất cả
Chương 27: Vô tình gặp được thần nữ
Chương 28: Thời cổ cường giả thức tỉnh
Chương 29: Vân Hoàng chạy tới
Chương 30: Thần Mộ chân giải
Chương 31: Viêm tộc lão ngưu
Chương 32: Trung Châu công chúa
Chương 33: Đẩy lui La Hầu
Chương 34: Diệu Dục am truyền nhân
Chương 35: Đại đế đạo thống
Chương 36: Nguy cơ hàng lâm
Chương 37: Không phục thì làm
Chương 38: Trọng Đồng người
Chương 39: Truyền Cửu Hi thể
Chương 40: Bảo vật xuất thế
Chương 41: Thần linh tránh lui
Chương 42: Một gốc cây Thanh Liên
Chương 43: Phó Bạch Ngôn kiếm
Chương 44: Đạo tâm hộ thể
Chương 45: Lại gặp Vũ Đế
Chương 46: Tô San cơ duyên
Chương 47: Phù Diêu học phủ lâm nạn
Chương 48: Thánh Hậu ý chỉ
Chương 49: Hạo Thiên đại trận
Chương 50: Nhất phương cổ khăn