Thiên Thần Quyết - Thái Nhất Sinh Thủy​

Thiên Thần Quyết

Thương Khung tinh vực, Vũ Hồn ngàn vạn.

Có phi long tại thiên, có thể một ngày ngàn dặm. Có bá khí vô song, có thể đẩu chuyển tinh di.

Dương Thanh Huyền người mang thập đại chí cường Vũ Hồn một trong "Thiên Hạ Hữu Địch", từ đây đánh đâu thắng đó, thiên quân ích dịch!

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương: Thiên Thần Quyết Phần đệm
Chương 1: Ta có mộng tưởng
Chương 2: Kim cương trừng mắt
Chương 3: Mỹ nhân như trăng
Chương 4: Vũ Hồn chi quang
Chương 5: Đánh đâu thắng đó thiên quân ích dịch
Chương 6: Nhất niệm trấn sơn hà
Chương 7: Hổ khiếu long ngâm
Chương 8: Kiếm Khí Bích Yên Hoành
Chương 9: Ta nhất định sẽ đi
Chương 10: Tấn vương
Chương 11: Ước định
Chương 12: Thiên Hạ Hữu Địch
Chương 13: Lục Dương Chưởng
Chương 14: Trần Đình
Chương 15: Bồi thường
Chương 16: Tử Hồn Thạch
Chương 17: Tàng thư các
Chương 18: Thanh Dương Võ kinh
Chương 19: Hồng nhan họa thủy
Chương 20: Thú vị
Chương 21: Thối thể tam trọng
Chương 22: Thiên Tông Thất lão
Chương 23: Lễ gặp mặt
Chương 24: Cửu Tiêu Hoàn Bội
Chương 25: Nguyên lực
Chương 26: Liễu Thành
Chương 27: Ngươi không thể lui
Chương 28: Nhất Khí Trùng Viêm Dương
Chương 29: Kinh thiên bát quái
Chương 30: Thiên tài Vương Hóa
Chương 31: Nhất tiếu mẫn ân cừu
Chương 32: Học Phần điện
Chương 33: Nhiệm vụ
Chương 34: Đào quáng
Chương 35: Vũ Hồn cơ sở
Chương 36: Dịch trạm
Chương 37: Hoành Đoạn sơn mạch
Chương 38: Tứ ly tứ tuyệt
Chương 39: Vong Xuyên
Chương 40: Cửu Long Tỏa Nguyên
Chương 41: Trận Pháp Sư
Chương 42: Tam Túc Hỏa Ô
Chương 43: Khu vực trung tâm
Chương 44: Trọng lực lĩnh vực
Chương 45: Vạn cổ trường không
Chương 46: Quay về bụi
Chương 47: Tại ai trên thân
Chương 48: Liều chết một trận chiến
Chương 49: Đồng quy vu tận