Chương: Thiên Thần Quyết Phần đệm
Chương 1: Ta có mộng tưởng
Chương 2: Kim cương trừng mắt
Chương 3: Mỹ nhân như trăng
Chương 4: Vũ Hồn chi quang
Chương 5: Đánh đâu thắng đó thiên quân ích dịch
Chương 6: Nhất niệm trấn sơn hà
Chương 7: Hổ khiếu long ngâm
Chương 8: Kiếm Khí Bích Yên Hoành
Chương 9: Ta nhất định sẽ đi
Chương 10: Tấn vương
Chương 11: Ước định
Chương 12: Thiên Hạ Hữu Địch
Chương 13: Lục Dương Chưởng
Chương 14: Trần Đình
Chương 15: Bồi thường
Chương 16: Tử Hồn Thạch
Chương 17: Tàng thư các
Chương 18: Thanh Dương Võ kinh
Chương 19: Hồng nhan họa thủy
Chương 20: Thú vị
Chương 21: Thối thể tam trọng
Chương 22: Thiên Tông Thất lão
Chương 23: Lễ gặp mặt
Chương 24: Cửu Tiêu Hoàn Bội
Chương 25: Nguyên lực
Chương 26: Liễu Thành
Chương 27: Ngươi không thể lui
Chương 28: Nhất Khí Trùng Viêm Dương
Chương 29: Kinh thiên bát quái
Chương 30: Thiên tài Vương Hóa
Chương 31: Nhất tiếu mẫn ân cừu
Chương 32: Học Phần điện
Chương 33: Nhiệm vụ
Chương 34: Đào quáng
Chương 35: Vũ Hồn cơ sở
Chương 36: Dịch trạm
Chương 37: Hoành Đoạn sơn mạch
Chương 38: Tứ ly tứ tuyệt
Chương 39: Vong Xuyên
Chương 40: Cửu Long Tỏa Nguyên
Chương 41: Trận Pháp Sư
Chương 42: Tam Túc Hỏa Ô
Chương 43: Khu vực trung tâm
Chương 44: Trọng lực lĩnh vực
Chương 45: Vạn cổ trường không
Chương 46: Quay về bụi
Chương 47: Tại ai trên thân
Chương 48: Liều chết một trận chiến
Chương 49: Đồng quy vu tận