Chương 1: Thụ hương chi lễ
Chương 2: Giết quái bạo đồ vật
Chương 3: Thiếu nữ Cao Dương
Chương 4: Trên thế giới này có yêu?
Chương 5: Tổ đội
Chương 6: Thăng cấp sách kỹ năng
Chương 7: Miệng nói tiếng người yêu quái
Chương 8: Yêu Tốt
Chương 9: Hoàn hảo phẩm chất trang bị
Chương 10: Đợi ta hoàn tục, cưới ngươi tốt chứ?
Chương 11: Ngay cả hài tử danh tự đều nghĩ kỹ
Chương 12: Mang ngọc có tội
Chương 13: Không phải hệ thống kỹ năng La Hán Quyền
Chương 14: Âm ảnh
Chương 15: Lòng người hiểm ác
Chương 16: Ngay cả bản nữ hiệp nam nhân đều dám động?
Chương 17: Trợn mắt hốc mồm
Chương 18: Khoái ý ân cừu
Chương 19: Thiếu niên tăng nhân Đạo Tế
Chương 20: Lại 1 kiện hoàn hảo trang bị
Chương 21: Kim Sơn Tự bị tập kích
Chương 22: Yêu Tướng
Chương 23: Cao Dương thân phận
Chương 24: Đặc thù trang bị ---- Kỹ Năng Thư Hạp
Chương 25: Chức năng mới mở ra Bao Khỏa Không Gian
Chương 26: Đại Đường thứ nhất tăng
Chương 27: Thụ hương
Chương 28: Ngồi đầy phải sợ hãi
Chương 29: Xưa nay chưa từng có mười hai Hương Ba
Chương 30: Ta mốn hoàn tục
Chương 31: Ta là Đường Tăng!?
Chương 32: Phật bảo Minh Vương Miện
Chương 33: Truyền thuyết cấp trưởng thành hình trang bị
Chương 34: Thiên Long Thiền Âm
Chương 35: Tu sĩ cảnh giới
Chương 36: Giang Lưu với Đạo Tế
Chương 37: Đại Phật Tự chấn động
Chương 38: Tôn Ngộ Không tin tức
Chương 39: Vào hoàng cung gặp lại Cao Dương
Chương 40: Không yêu giang sơn yêu mỹ nhân
Chương 41: Áo gấm về quê
Chương 42: Ác khách
Chương 43: Vô Tướng Kệ
Chương 44: Dương mưu
Chương 45: Trấn Ma Điện
Chương 46: Đáng yêu tiểu ma nữ
Chương 47: Nhân loại đáng sợ
Chương 48: Điên Đảo thế giới quan
Chương 49: Rượu thịt xuyên ruột qua Phật Tổ trong lòng lưu
Chương 50: Tổ đội điều kiện hạn chế