Chương 1: Kiếm cùng ma pháp thế giới
Chương 2: Có thể ăn sao?
Chương 3: Địa tinh đoàn xe
Chương 4: Rét lạnh ban đêm
Chương 5: Tin tức internet
Chương 6: Thăng cấp
Chương 7: Tà Thần phục sinh
Chương 8: Bệnh tâm thần
Chương 9: Khốn cảnh
Chương 10: Mưu sát chi thần
Chương 11: Đơn sơ trang bị
Chương 12: Vô đề
Chương 13: Tiệc thánh
Chương 14: Lựa chọn
Chương 15: Nói dối
Chương 16: Nguy hiểm rừng cây
Chương 17: Phát triển
Chương 18: Bối thứ
Chương 19: Rừng rậm Đen che giấu
Chương 20: Hắc Chiểu thôn
Chương 21: Người lùn vu y
Chương 22: Làm thí nghiệm
Chương 23: Nước bùn quái
Chương 24: Tử đấu
Chương 25: Dũng khí
Chương 26: Khởi bước
Chương 27: Vô đề
Chương 28: Kéo người nhập bọn
Chương 29: Gian xảo
Chương 30: Tình báo
Chương 31: Chỉnh đốn
Chương 32: Đám ô hợp
Chương 33: Mai phục
Chương 34: Một đoàn hỏng bét
Chương 35: Đánh tan
Chương 36: Hậu tri hậu giác
Chương 37: Võ bị tăng lên
Chương 38: Liên hợp
Chương 39: Khoác lác bức
Chương 40: Tin tức
Chương 41: Đạo đức tốt
Chương 42: Bích hoạ
Chương 43: Hi vọng
Chương 44: Đạo tặc nhìn trộm
Chương 45: Cuộc sống mới vận động
Chương 46: Bị vứt bỏ thôn
Chương 47: Bị ném bỏ người
Chương 48: Vô đề
Chương 49: Tiếp kiến
Chương 50: Gặp chuyện