Chương: Tự chương
Chương 1: Ta dùng Nguyên Anh đạp Tiên Giới
Chương 1: Ta dùng Nguyên Anh đạp Tiên Giới
Chương 2: Giả mạo Tiếp Dẫn Sứ?
Chương 3: Thoát đi Tiếp Dẫn Điện
Chương 4: Chấn vũ minh thạch vỡ tan
Chương 5: Mặc lục quang, tru tiêu dạ
Chương 6: Bộ bộ kinh tâm
Chương 7: Cấm kỵ thuật dẫn đến phiền toái
Chương 8: Sư huynh cứu ta
Chương 9: Không gian lại thấy dị biến
Chương 10: Theo bàng môn tiến vào Tiên Giới Trần Tiên
Chương 11: Cùng Tiêu Hoa chờ mong bất đồng Tiên Giới
Chương 12: Không có ý tốt Trần Tiên
Chương 13: Tử Kim thuyền
Chương 14: Di Thiên hoàn
Chương 15: Nhất Nguyên Tử
Chương 16: Ngu Diện Thiềm Thừ
Chương 17: Bạo minh thú
Chương 18: Cút ra Vân Mộng Trạch
Chương 19: Tiên đan
Chương 20: Tiên khí
Chương 21: Phục kích
Chương 22: Pháp tắc bất đồng
Chương 23: Giác Ngọc Đàm cứu Sóc Băng
Chương 24: Ngọc Điệp Hoàng Đồng
Chương 25: Trì Tiểu Hạ
Chương 26: Hộ anh giáp
Chương 27: Kim mộc lôi nhãn
Chương 28: Người không có chí tiến thủ thiên không chê, người như tự phế đi thiên địa không dung
Chương 29: Tế luyện kiếm hồ
Chương 30: Thí tiên khí linh cùng ngũ lôi chiêm bặc chi thuật
Chương 31: Phàm Tiên tinh cùng Hoàng Tiên tinh
Chương 32: Thanh Khâu Sơn thánh dục, Lưu Long
Chương 33: Kiểm tra
Chương 34: Trì gia 2 lỗ hổng tiên
Chương 34: Trì gia hai lậu tiên
Chương 35: Hạ Lan Khuyết, Trì Chung Bình
Chương 36: Thỏ khôn 3 quật Trì Tiểu Hạ
Chương 36: Thỏ khôn ba hang Trì Tiểu Hạ
Chương 37: Lâm Tiêu
Chương 38: Sóc Băng bí mật
Chương 39: Khí Tụ hiên cùng Ngọc Hồ phường
Chương 40: Tiền tinh cùng Tinh quyển
Chương 40: Tiền tinh cùng tinh cuốn
Chương 41: Huyền Tiên tinh
Chương 42: Vũ tiên
Chương 43: Giết Tiếp Dẫn sứ
Chương 44: Tẩy Linh dịch bí mật
Chương 45: Kinh biến