Chương 1: Lòng người không cổ
Chương 2: Sống sót sau tai nạn
Chương 3: Nhất Lưu quán (đáp tạ trăm minh)
Chương 4: Thiếu nợ thì trả tiền
Chương 5: Đàm luận tiền tổn thương cảm tình
Chương 6: Giá đỡ vẫn còn lớn
Chương 7: Gặp lại
Chương 8: Tiền lương 10,000
Chương 9: Thần thúc bán
Chương 10: Đêm đi
Chương 11: Không nên thân
Chương 12: Trợ thủ
Chương 13: Thế mà không ham tiền
Chương 14: Thẻ công hào
Chương 15: Quan Tiểu Thanh
Chương 16: Quy củ nghiêm túc
Chương 17: Lịch luyện cơ hội
Chương 18: Vừa đến đã bị mắng
Chương 19: Ba thiếu một
Chương 20: Không nên hỏi
Chương 21: Vốn là cao hứng một bữa cơm
Chương 22: Tiệc tối
Chương 23: Vấp phải trắc trở
Chương 24: Biện hộ cho
Chương 25: Không cho phép những nữ nhân khác đụng
Chương 26: Không vào không được
Chương 27: Lạc Thiên Hà chi nộ
Chương 28: Thuận lợi ký kết
Chương 29: Cự Linh Thần
Chương 30: Cặn bã
Chương 31: Cam đoan, bán
Chương 32: Ngụy trang
Chương 33: Rêu rao tính cách
Chương 34: Tào gia
Chương 35: Quét dọn
Chương 36: Giám sát
Chương 37: Phối hợp
Chương 38: Ép hỏi
Chương 39: Chuẩn bị ở sau
Chương 40: Có chút việc
Chương 41: Trọng thương qua Bá Vương
Chương 42: Có thể hay không cầu ngươi một chuyện
Chương 43: Có thể muốn gây sự
Chương 44: Tiền Nhiệm Vô Song Chương 44
Chương 45: Lựa chọn
Chương 46: Không cần
Chương 47: Cược mệnh
Chương 48: Thái độ không tệ
Chương 49: Xảy ra chuyện
Chương 50: Hết thảy trước bắt lại nói