Hàn Thiên Đế - Phong Tiên

Hàn Thiên Đế

"Ta này một đời , vì sao cầu?"

"Vạn năm hứa hẹn , ta đương đăng Cửu Thiên , đạp tiên lộ , giết hết tất cả đáng chết người!"

"Ta này một đời , vì sao cầu?"

"Cái gì vận mệnh , cái gì thiên quy , dựa vào trong tay một đao , chém nát trong lòng không cam lòng sự tình!"

"Này một đời , vì sao cầu?"

"Giết hết thế gian tất cả địch , chỉ còn lại trong lòng bất khuất ý!"

Đây là một cái cùng trời tranh mệnh con đường, đây là một khúc đến chết không hối ca!

******

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Trầm luân Địa Ngục 9 vạn năm
Chương 2: Huyết kiếm trảm khung đỉnh
Chương 3: Này 1 thế, lại vì Giang Hàn
Chương 4: Làm cho người kinh hãi thế giới
Chương 5: Nhị gia
Chương 6: Siêu phàm nhập thánh
Chương 7: Đổ máu tổn thương
Chương 8: Tế tự đại điển
Chương 9: Chân huyết tẩy lễ
Chương 10: Kinh 4 phương
Chương 11: Khí huyết ngưng văn
Chương 12: Hội nghị
Chương 13: Xem thư cụ tướng, 1 thức nhập vi
Chương 14: Luyện đao trước luyện pháp
Chương 15: Năm tháng dài dằng dặc
Chương 16: Phụ thân tán thành
Chương 17: Vào núi
Chương 18: Huyết Sài đàn thú
Chương 19: Thương vong thảm trọng
Chương 20: Huyết Nguyệt Hung Sài
Chương 21: Võ đạo xưng tông, liệt thổ phân phong
Chương 22: Phủ xuống
Chương 23: Giang Chính thực lực
Chương 24: Đao ra khỏi vỏ
Chương 25: Không còn cách nào cải biến kết cục
Chương 26: Đầu heo thịt
Chương 27: Dư ba
Chương 28: Trấn áp không phù hợp quy tắc người
Chương 29: Lãnh tụ mới
Quyển 2 - Chương 1: Hồng Thành Yêu Đao
Chương 2: Truyền thừa
Chương 3: Kim Nguyên
Chương 4: Xung đột
Chương 5: Chiến!
Chương 6: Mộc Vũ
Chương 7: Người giết ngươi
Chương 8: Ý cảnh
Chương 9: Có thể làm gì được ta
Chương 10: Đỉnh phong Võ Tông
Chương 11: Thương Hóa Lãng Đào Như Hải
Chương 12: Tâm ta duy đao
Chương 13: Trữ Vật Pháp Bảo
Chương 14: Điều kiện
Chương 15: Liệu thương đường về
Chương 16: Phong hào ‘Yêu Đao’
Chương 17: Mộc thị ứng đối
Chương 18: Bảo vật
Chương 19: Lâu Chủ Nguyên Ngọc
Chương 20: 3 quyển sách
Chương 21: Vĩnh Hằng Chủ Giác