Chương 1: Tái Bắc thần dị (thượng)
Chương 2: Tái Bắc thần dị (trung)
Chương 3: Tái Bắc thần dị (hạ)
Chương 4: Chu thiên tiền cổ (thượng)!
Chương 5: Chu thiên tiền cổ (trung)
Chương 6: Chu thiên tiền cổ (hạ)
Chương 7: Thánh chỉ đến! (Thượng)
Chương 8: Thánh chỉ đến! (Trung)
Chương 9: Thánh chỉ đến! (Hạ)
Chương 10: Thần Tẫn sơn tuyệt vực (thượng)
Chương 11: Thần Tẫn sơn tuyệt vực (trung)
Chương 12: Thần Tẫn sơn tuyệt vực (hạ)
Chương 13: Không thể tả 1 kích (thượng)
Chương 14: Không thể tả 1 kích (trung)
Chương 15: Không thể tả 1 kích (hạ)
Chương 16: Yêu tộc lang kỵ (thượng)
Chương 17: Yêu tộc lang kỵ (trung)
Chương 18: Yêu tộc lang kỵ (hạ)
Chương 19: Thân hãm tuyệt cảnh (thượng)
Chương 20: Thân hãm tuyệt cảnh (trung)
Chương 21: Thân hãm tuyệt cảnh (hạ)
Chương 22: Đạo Vận Vi Lan (thượng)
Chương 23: Đạo Vận Vi Lan (trung)
Chương 24: Đạo Vận Vi Lan (hạ)
Chương 25: Binh có sói tính (thượng)
Chương 26: Binh có sói tính (trung)
Chương 27: Binh có sói tính (hạ)
Chương 28: Khâm sai Thôn Thiên (thượng)
Chương 29: Khâm sai Thôn Thiên (trung)
Chương 30: Khâm sai Thôn Thiên (hạ)
Chương 31: Hoang Cốt thảo nguyên (thượng)
Chương 32: Hoang Cốt thảo nguyên (trung)
Chương 33: Hoang Cốt thảo nguyên (hạ)
Chương 34: Khôn cùng trùng sông (thượng)
Chương 35: Khôn cùng trùng sông (trung)
Chương 36: Khôn cùng trùng sông (hạ)
Chương 37: Thiên Nhãn yêu (thượng)
Chương 38: Thiên nhãn yêu (trung)!
Chương 39: Thiên Nhãn yêu (hạ)
Chương 40: Tuần tra ban đêm quỷ binh (thượng) phiếu!
Chương 41: Tuần tra ban đêm quỷ binh (trung)
Chương 42: Tuần tra ban đêm quỷ binh (hạ)
Chương 43: Thiên binh phi hổ trận (thượng)!
Chương 44: Thiên binh phi hổ trận (trung)!
Chương 45: Thiên binh phi hổ trận (hạ)
Chương 46: Yêu Hoàng Chi Lân (thượng)
Chương 47: Yêu Hoàng Chi Lân (trung)
Chương 48: Yêu Hoàng Chi Lân (hạ)
Chương 49: Bên trong thần mộ phần (thượng)
Chương 50: 0 bên trong thần mộ phần (trung)