Chương 1: Tỉnh lại
Chương 2: Trở nên điên rồ
Chương 3: Trời sinh Thần lực
Chương 4: Dị biến thân thể
Chương 5: Túy Ngâm Bích Hải
Chương 6: Xích Viêm công tử
Chương 7: Giả người yêu
Chương 8: Vân Hồng
Chương 9: Đấu học thức
Chương 10: Không chỗ nào không biết
Chương 11: Giá trị con người bao nhiêu
Chương 12: Khúc trung huyền diệu
Chương 13: Đại ca ca
Chương 14: Âm luật kỳ tài
Chương 15: Kỹ thuật như thần
Chương 16: Chuyện cũ
Chương 17: Tổ tiên
Chương 18: Mộc Đức chân nhân
Chương 19: Lão hữu
Chương 20: Hỏa Đức giật mình
Chương 21: Nhớ lại
Chương 22: Tan vỡ Âu Dương
Chương 23: Linh điền
Chương 24: Ngươi không xứng
Chương 25: Bị đánh
Chương 26: Nguyên tắc
Chương 27: Tranh chấp
Chương 28: An nhàn rảnh rỗi
Chương 29: Cường thế
Chương 30: Ai bạo liệt
Chương 31: Hung hãn
Chương 32: Tôn nghiêm giá trị bao nhiêu?
Chương 33: Rượu ngon
Chương 34: Đặt bẫy rập
Chương 35: Nguy cơ
Chương 36: Cổ đại tổ tông
Chương 37: Ai xử phạt ai?
Chương 38: Nghị luận
Chương 39: Gió nổi mây vần
Chương 40: Đáp ứng
Chương 41: Số trời đã định
Chương 42: Tu luyện
Chương 43: Ngươi không xứng
Chương 44: Phí Khuê
Chương 45: Khảo hạch
Chương 46: Chấn kinh
Chương 47: Viêm Lôi Thuật
Chương 48: Thất vọng
Chương 49: Đại Viên Mãn
Chương 50: Thần thức