Chương 1: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 1. Hôm nay bắt đầu làm Ma Hoàng
Chương 2: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 2. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ
Chương 3: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 3. Nhìn như mặt ngoài vững như lão cẩu, kì thực nội tâm hoảng được một nhóm
Chương 4: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 4. Ta, phía sau màn hắc thủ chủ nhân
Chương 5: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 5. Kim cương phu xe
Chương 6: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 6. Thật náo nhiệt một ngày
Chương 7: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 7. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết
Chương 8: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 8. Ấm đen cội nguồn
Chương 9: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 9. Thiên Ma Huyết, Thần Ma Huyết
Chương 10: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 10. Giang hồ thiếu hiệp cùng nhân vật phản diện ma vương
Chương 11: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 11. Cháy hừng hực bát quái chi hỏa
Chương 12: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 12. Liền quyết định là ngươi!
Chương 13: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 13. Kế hoạch sơ bộ thành công
Chương 14: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 14. Rút củi dưới đáy nồi
Chương 15: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 15. Cơ hội, bản tọa cho tới bây giờ chỉ cấp một lần
Chương 16: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 16. Kiếm Các truyền nhân
Chương 17: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 17. Các ngươi đáng giá một mặt cờ thưởng
Chương 18: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 18. Ngũ đế
Chương 19: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 19. Ta toàn đều muốn!
Chương 20: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 20. Nói là của ta, chính là ta
Chương 21: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 21. Cơ thao, đừng ngưu, đều ngồi
Chương 22: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 22. Trò lừa bịp vạch trần
Chương 23: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 23. Các chủ đá mài kiếm
Chương 24: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 24. Được Ăn Cả Ngã Về Không Đại Pháp
Chương 25: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 25. Cử thế nam chinh
Chương 26: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 26. Ám sát!
Chương 27: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 27. Nhị liên đâm!
Chương 28: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 28. Nửa chiêu
Chương 29: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 29. Một ngày chưa xong
Chương 30: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 30. Chim hót hoa nở, rắn, côn trùng, chuột, kiến
Chương 31: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 31. Sau bữa ăn hứng thú còn lại tiết mục
Chương 32: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 32. Tử Hải Hắc Triều
Chương 33: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 33. Chỉ là ao, cũng xứng xưng biển?
Chương 34: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 34. Hoài nghi nhân sinh
Chương 35: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 35. Cho ngươi một cơ hội
Chương 36: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 36. Cường lực đánh trả
Chương 37: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 37. Hắc Đế
Chương 38: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 38. Áp chế
Chương 39: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 39. Có thể trị ngươi một lần, là có thể trị ngươi một đời!
Chương 40: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 40. Còn không có xuất lực, ngươi liền quỳ
Chương 41: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 41. Buồn ngủ gặp chiếu manh
Chương 42: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 42. Ngươi nghĩ quá nhiều
Chương 43: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 43. Bên trong hao tổn ma sát
Chương 44: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 44. Thần trợ công!
Chương 45: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 45. Đông đảo đồng đội tốt
Chương 46: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 46. Ta hài lòng là đủ rồi
Chương 47: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 47. Quy củ ta quyết định
Chương 48: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 48. Gian lận
Chương 49: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 49. Thay người
Chương 50: Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Chương 50. Điệu hổ ly sơn