Chương: Bố cục và cảnh gới trong truyện
Chương 1: Kinh trập
Chương 1: Kinh trập
Chương 2: Mở cửa
Chương 3: Mặt trời mọc
Chương 2: Mở cửa
Chương 4: Hoàng điểu
Chương 3: Mặt trời mọc
Chương 5: Nói toạc ra
Chương 4: Hoàng điểu
Chương 6: Hạ quẻ
Chương 5: Nói toạc ra
Chương 7: Chén nước
Chương 6: Hạ xăm
Chương 8: Bại thảo
Chương 7: Bát nước
Chương 9: Thiên vũ tuy khoan
Chương 8: Cỏ lồng vực
Chương 10: Thực ngưu khí
Chương 9: Trời mưa mặc dù rộng
Chương 11: Thiếu nữ cùng phi kiếm
Chương 10: Ăn trâu chi khí
Chương 12: Hẻm nhỏ
Chương 11: Thiếu nữ cùng phi kiếm
Chương 13: Tương phùng
Chương 12: Hẻm nhỏ
Chương 14: Ngày mùng 5 tháng 5
Chương 13: Gặp lại
Chương 15: Ép thắng
Chương 14: Mùng năm tháng năm
Chương 15: Ép thắng
Chương 16: Đừng hòng
Chương 16: Mơ tưởng
Chương 17: Bất bình phải kêu
Chương 18: Ngũ khứ kỳ tam (五去其三)
Chương 17: Bất bình kêu la
Chương 19: Đại đạo
Chương 18: Năm đi thứ ba
Chương 20: Gặp trở ngại
Chương 19: Đại Đạo
Chương 21: Bộ xà ưng
Chương 20: Tự nhiên đâm ngang
Chương 22: Chừng mực
Chương 21: Bắt rắn ưng
Chương 23: Hòe ấm
Chương 22: Chừng mực
Chương 24: Đem tặng
Chương 23: Hòe ấm
Chương 25: Ly biệt
Chương 24: Đem tặng