Kiếm Lai - Phong Hỏa Hí Chư Hầu

Kiếm Lai

Thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ. Trần Bình An ta chỉ với một kiếm, có thể dời núi, lấp biển, hàng yêu, trấn ma, phong thần, chém sông, phá thành, mở trời mở đất.

Bạn nào đã đọc convert xin vui lòng không tiết lộ trước nội dung, cảm ơn!

Phần đầu bản dịch này có chú thích nhiều thứ, sau này sẽ không chú thích lại nữa, cho nên khuyên mọi người hãy đọc từ đầu.để hiểu rõ nội dung truyện.

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương: Bố cục và cảnh gới trong truyện
Chương 1: Kinh trập
Chương 1: Kinh trập
Chương 2: Mở cửa
Chương 3: Mặt trời mọc
Chương 2: Mở cửa
Chương 4: Hoàng điểu
Chương 3: Mặt trời mọc
Chương 5: Nói toạc ra
Chương 4: Hoàng điểu
Chương 6: Hạ quẻ
Chương 5: Nói toạc ra
Chương 7: Chén nước
Chương 6: Hạ xăm
Chương 8: Bại thảo
Chương 7: Bát nước
Chương 9: Thiên vũ tuy khoan
Chương 8: Cỏ lồng vực
Chương 10: Thực ngưu khí
Chương 9: Trời mưa mặc dù rộng
Chương 11: Thiếu nữ cùng phi kiếm
Chương 10: Ăn trâu chi khí
Chương 12: Hẻm nhỏ
Chương 11: Thiếu nữ cùng phi kiếm
Chương 13: Tương phùng
Chương 12: Hẻm nhỏ
Chương 14: Ngày mùng 5 tháng 5
Chương 13: Gặp lại
Chương 15: Ép thắng
Chương 14: Mùng năm tháng năm
Chương 15: Ép thắng
Chương 16: Đừng hòng
Chương 16: Mơ tưởng
Chương 17: Bất bình phải kêu
Chương 18: Ngũ khứ kỳ tam (五去其三)
Chương 17: Bất bình kêu la
Chương 19: Đại đạo
Chương 18: Năm đi thứ ba
Chương 20: Gặp trở ngại
Chương 19: Đại Đạo
Chương 21: Bộ xà ưng
Chương 20: Tự nhiên đâm ngang
Chương 22: Chừng mực
Chương 21: Bắt rắn ưng
Chương 23: Hòe ấm
Chương 22: Chừng mực
Chương 24: Đem tặng
Chương 23: Hòe ấm
Chương 25: Ly biệt
Chương 24: Đem tặng