Chương 1: Binh Vương 'Lăng Thiên '
Chương 2: Viễn Cổ Cự Tượng chi lực
Chương 3: 《 Cửu Long Chiến Tôn Quyết 》
Chương 4: Băng quyền như núi
Chương 5: Thiên tài Võ Giả
Chương 6: Minh Văn chi thuật
Chương 7: Cường thế xuất thủ
Chương 8: Thiếu nữ 'Khả Nhi '
Chương 9: 《 Hàn Băng Thần Kiếm Quyết 》
Chương 10: Đánh cuộc!
Chương 11: Một lần một nghìn lượng
Chương 12: Tình thế xoay chuyển
Chương 13: Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc
Chương 14: Tử Vẫn Thiết
Chương 15: Thất phẩm Luyện Dược Sư?
Chương 16: Hưng sư vấn tội
Chương 17: Sau ba tháng, lấy mạng của ngươi!
Chương 18: Đột phá
Chương 19: Điêu ngoa tiểu thư
Chương 20: Tiêu huyết một kiếm
Chương 21: Ta là Đoạn Lăng Thiên!
Chương 22: Lôi Hỏa Đan
Chương 23: Thối Thể cảnh Ngũ trọng!
Chương 24: Tử Vẫn nhuyễn kiếm
Chương 25: Tiểu Bàn Tử
Chương 26: Lôi Hỏa Minh Văn
Chương 27: Khó lòng giãi bày
Chương 28: Nửa tháng sau
Chương 29: Tâm ý đã quyết
Chương 30: Hết sức căng thẳng
Chương 31: Giết ngươi, chỉ cần một kiếm!
Chương 32: Lý Khôn chi tử
Chương 33: Đoàn Lăng Hưng
Chương 34: Khát máu sát ý
Chương 35: Bát phẩm Luyện Dược Sư
Chương 36: Bổn tộc
Chương 37: Cực Quang thành
Chương 38: Hổ Khiếu Quyền? Băng Quyền?
Chương 39: Nông thôn người
Chương 40: 《 Đại Na Di 》
Chương 41: Lý Thi Thi
Chương 42: Yêu nghiệt
Chương 43: Lâm Kỳ
Chương 44: Kịch chiến
Chương 45: 《 Kiếm Ảnh Tùy Hành 》
Chương 46: Mê Vụ sâm lâm
Chương 47: Lý Trung
Chương 48: Ngư ông thủ lợi
Chương 49: Hai mươi vạn lượng
Chương 50: Liều mạng!