Chương 1: Ngươi nhưng còn có Đồng tử thân?
Chương 2: Nhập môn
Chương 3: Tăng lên!
Chương 4: Khánh Nguyên lão đạo
Chương 5: Dưỡng Sinh công
Chương 6: Khí cảm
Chương 7: Thật sự là tuyệt thế kỳ công?
Chương 8: Gặp nhau hận muộn
Chương 9: Cầu hôn
Chương 10: Có phiền toái!
Chương 11: Vẫn là để để ta đi
Chương 12: Lôi Đạo nỗ lực!
Chương 13: Kỹ kinh 4 tòa!
Chương 14: Luyện võ kỳ tài?
Chương 15: Phi Thiên Thử
Chương 16: Khiêu chiến!
Chương 17: Ta chỉ là cái bệnh nhân a!
Chương 18: Huyền Thiên lệnh
Chương 19: Quỷ Thủ!
Chương 20: Mẫu thân?
Chương 21: Đánh lui!
Chương 22: Ngoại công đỉnh phong rất khó sao?
Chương 23: Mượn núi Chung Nam làm lối tắt lên làm quan!
Chương 24: Đúc thành thiết thân!
Chương 25: Tam đại ngạnh công đỉnh phong!
Chương 26: Thời cơ!
Chương 27: Quỷ Thủ lại đến!
Chương 28: Kỳ thật ta rất mạnh!
Chương 29: Ngoại công đỉnh phong!
Chương 30: Nện thành bùn nhão!
Chương 31: Tướng quân Lôi Võ!
Chương 32: Ăn nhịp với nhau
Chương 33: Thần phục, hoặc là chết!
Chương 34: Quét ngang Phù Vân sơn!
Chương 35: Vẫn Trọng đao!
Chương 36: Giải quyết Khánh Nguyên lão đạo!
Chương 37: Vừa thấy đã yêu?
Chương 38: Nhà ngươi cái ghế nên thay
Chương 39: Tiêu cục
Chương 40: Vân Châu thành
Chương 41: Thanh Long đạo
Chương 42: Sống sót!
Chương 43: Sơn Quân đến rồi!
Chương 44: Khủng bố như vậy!
Chương 45: Đánh vỡ thần thoại?
Chương 46: Ngươi bại!
Chương 47: Kỳ thật, ta cũng có 1 miếng!
Chương 48: Lôi Đạo hồi trở lại đến rồi!
Chương 49: Càng già càng dẻo dai Khánh Nguyên lão đạo
Chương 50: Vân Nương chi mộ