Chương 1: Kẻ thù này hận này, không đội trời chung, muôn đời bất diệt
Chương 2: Thực Lực Vi Tôn, Chân Long Tinh Huyết, ba tấc vết kiếm
Chương 3: Nếu có lần sau nữa, ngươi cũng không cần đã đi ra
Chương 4: Ly châu, Ngũ Hành Lôi Kích Mộc
Chương 5: Ta nếu bất tử, tất nhiên giết ngươi
Chương 6: Thôn phệ Vạn Niên Huyết Khí, luyện hóa Chân Long Tinh Huyết, thành tựu Chân Long Bảo Thể
Chương 7: Thượng cổ Tứ Đại Thần Mộc, Côn Hoàng Mộc mệnh căn
Chương 8: Đột phá Nhất Nguyên Cảnh, đối chiến Huyết Linh Tướng
Chương 9: Thu phục Huyết Linh Tướng, tru sát vương phủ vệ sĩ
Chương 10: Dám động nữ nhân của lão tử
Chương 11: Ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi
Chương 12: Thuấn Kiếm Thuật
Chương 13: Liên tiếp đột phá, Tam Tài Tướng tu vi
Chương 14: Giai nhân ước hẹn
Chương 15: Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi
Chương 16: Mị Âm Chi Thuật, Thiên Lôi Thổ
Chương 17: Thập Phương Thiên Quyết, Ngư Long Cửu Biến
Chương 18: Mặc Dương Đan, Phá Cảnh Đan
Chương 19: Bái kiến ngu, chưa thấy qua giống như ngươi vậy ngu
Chương 20: Sư tử mạnh mẽ ăn thịt, đất ngã gục
Chương 21: Long Tượng Chí Tôn Quyết
Chương 22: Cửu Dương Phệ Thiên Quyết tầng thứ ba, tiến giai Tứ Tượng Quân
Chương 23: Côn Hoàng Mộc kỳ dùng, Lôi Đình Thần Thể
Chương 24: Bất Tử Thảo, Trường Sinh Đỉnh
Chương 25: Phích Lịch Bảo Thụ, Tử Lôi Thiên Mãng
Chương 26: Đánh chết Phích Lịch Hổ
Chương 27: Không phải là chỉ có ngươi mới là Tứ Tượng Quân
Chương 28: Ngũ Phẩm Hung Thú Thiên Phù
Chương 29: Nhân tình như đao, lõi đời như quyền
Chương 30: Lôi Thần Bá Quyền, Ngũ Hành Linh Sĩ
Chương 31: Phượng Hoàng Thiên Nữ Tần Như Ngọc
Chương 32: Ngũ Đế Đại Ma Thần Thông
Chương 33: Bát Phẩm Hỏa Vân Đan
Chương 34: Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi
Chương 35: Tần Kha đối với Tần Khôn
Chương 36: Khinh người quá đáng
Chương 37: Đùa giỡn hoàng phi?
Chương 38: Lão tử quỳ ngươi vẻ mặt phân
Chương 39: Bắt đầu tỷ thí
Chương 40: Loan Đại thực lực, Man Tộc Thiên Văn, Viêm Hổ Thú
Chương 41: Bốn ngày lăng không, phần dương chỉ
Chương 42: Chiến Lâm Động
Chương 43: Long Tượng Tê Thiên quyết đấu Phiên Vân Diệt Thế Đao
Chương 44: Thế tử uy vũ
Chương 45: Chọn lựa nô lệ
Chương 46: Không giống tầm thường giới chỉ
Chương 47: Vân Lão, Bất Tử Thiên Kinh
Chương 48: Mãng Ngưu Kính, Phi Báo Công, Thiên Lang Kính
Chương 49: Sắc phong đại điển lên ngoài ý muốn
Chương 50: Thực lực của Vân Thiên Thiên