Chương 1: Vô dụng nhất là thư sinh
Chương 2: Triền Xà Thủ
Chương 3: Luyện công
Chương 4: Một tháng
Chương 5: Diêm Vương lĩnh
Chương 6: So chiêu
Chương 7: Xà Hành Vi Bộ
Chương 8: Núi lở
Chương 9: Kim Sí Đại Bằng Điểu
Chương 10: Thổ nạp
Chương 11: Dị quả chín
Chương 12: Cắn chết ngươi
Chương 13: Thanh Ngưu quan
Chương 14: Vận công chữa thương
Chương 15: Tinh huyết
Chương 16: Bái sư
Chương 17: Mài đao không lầm đốn củi công
Chương 18: Một hai ba lưu
Chương 19: 《 Nam Hoa Kinh 》
Chương 20: Nhị lưu công pháp
Chương 21: 《 Thái Bình Kinh 》
Chương 22: Nội lực
Chương 23: Có khách tới chơi
Chương 24: Tặng đan
Chương 25: Ngọc ban chỉ
Chương 26: Cao cấp nhất
Chương 27: Vào thành
Chương 28: Trương sư huynh
Chương 29: Tình địch
Chương 30: Độc Cô Thắng
Chương 31: Đao kiếm chi tranh
Chương 32: Tìm người
Chương 33: Tông chủ triệu kiến
Chương 34: Họa là từ miệng mà ra
Chương 35: Động thủ
Chương 36: Đốt tâm tán
Chương 37: Trốn
Chương 38: Cung giương hết đà
Chương 39: Tử Phù
Chương 40: Tầm Long sứ
Chương 41: Manh mối
Chương 42: Đan điền làm biển
Chương 43: Chưởng môn
Chương 44: Dâm tặc
Chương 45: Triệu Hinh Nhi
Chương 46: Tính toán mưu đồ
Chương 47: Thiên Sơn Lục Âm Chưởng
Chương 48: Bỏ chạy
Chương 49: Sáu túi đệ tử
Chương 50: Ngự tửu