Chương 1: Lăng Thiên Kiếm Kinh
Chương 2: Quay về tông
Chương 3: Tiềm Long Tại Uyên
Chương 4: Sơ lộ phong mang
Chương 5: Tà Huyết Đao Khách
Chương 6: Phiền toái
Chương 7: Đấu Ma Viên
Chương 8: Nhân họa đắc phúc
Chương 9: Tai hoạ ngầm
Chương 10: Dưới mặt đất đấu võ trường
Chương 11: Thắng liên tiếp không chỉ
Chương 12: Tào Mãnh
Chương 13: Cuối cùng đánh một trận
Chương 14: Đánh chết
Chương 15: Ước chiến gần tới
Chương 16: Tứ đại thiên tài danh hào
Chương 17: Vương giả trở về
Chương 18: Đỉnh phong cuộc chiến
Chương 19: Tuyệt Trần Kiếm v S Kinh Hồng Kiếm
Chương 20: Huyết Linh kiếm thuật
Chương 21: Đại Tông Sư thực lực
Chương 22: Hoàng gia thu săn
Chương 23: Thiên Hư cung người tới
Chương 24: Vô Tướng công tử
Chương 25: Dục kiếm khí
Chương 26: Bất phân thắng bại
Chương 27: Thập Lý Lưu Hương
Chương 28: Liễu gia Thiếu chủ
Chương 29: Mê Tâm Tán
Chương 30: Lộ ra nguyên hình
Chương 31: Ý loạn tình mê
Chương 32: Ai là tên khốn
Chương 33: Liễu Truyền Hùng
Chương 34: Băng Tâm Thần Phách
Chương 35: Viện binh
Chương 36: Có khác động thiên
Chương 37: Thiên Phủ trọng kiếm
Chương 38: Vân Thiên Hà khiêu chiến
Chương 39: Một kiếm đánh bại
Chương 40: Tứ hoàng tử
Chương 41: Trở lại đỉnh phong!
Chương 42: Thu săn đêm trước
Chương 43: Cái gọi là khách quý
Chương 44: Dạ Lang Vương
Chương 45: Âm mưu
Chương 46: Long Văn ấu báo
Chương 47: Báo ứng
Chương 48: Nổi giận Long Văn Báo
Chương 49: Chim sẻ núp đằng sau
Chương 50: Đánh chết Long Văn Báo