Chương 1: Lâm Hiên
Chương 2: Ngươi, qua đây!
Chương 3: Kiếm hình dây chuyền
Chương 4: Dạ tập (đột kích ban đêm)
Chương 5: Ngoại môn kiểm tra
Chương 6: Rừng trúc vệ
Chương 7: Nhiệm vụ
Chương 8: Dưỡng Kiếm Sư
Chương 9: Vân thủy kiếm pháp
Chương 10: Kịch đấu
Chương 11: Tửu Gia
Chương 12: Song tuyệt
Chương 13: Lôi Động
Chương 14: Phong bạo
Chương 15: Thiên hương phường
Chương 16: Linh dịch
Chương 17: Ép mua
Chương 18: Kinh sợ
Chương 19: Sức mạnh chưởng khống
Chương 20: Ngoại môn phong vân
Chương 21: Đội chấp pháp
Chương 22: Phương trưởng lão
Chương 23: Trận kỳ chiến
Chương 24: Khoái kiếm
Chương 25: Hai cái lựa chọn
Chương 26: Toàn thắng
Chương 27: Ngươi sẽ hối hận!
Chương 28: Võ bốn cảnh
Chương 29: Một chiêu
Chương 30: Ma hố
Chương 31: Tứ đại cao thủ trẻ tuổi
Chương 32: Độc xà đoàn lính đánh thuê
Chương 33: Kinh diễm nhất kiếm
Chương 34: Ngoại môn tứ kiệt
Chương 35: Đắc thủ
Chương 36: Tàn tạ độn phù
Chương 37: Ảo cảnh Kiếm ý
Chương 38: Hồng Viêm
Chương 39: Ma trong hầm đi ra thiếu niên
Chương 40: Giao thủ
Chương 41: Khiêu chiến
Chương 42: Chỉ điểm
Chương 43: Duẫn Thanh Y
Chương 44: Toàn bộ đánh bay
Chương 45: Nội môn chọn lựa thi đấu, bắt đầu!
Chương 46: Thang lên trời
Chương 47: Màu vàng hồ quang
Chương 48: Cửa ải thứ hai, võ đài chiến!
Chương 49: Lâm sư huynh cố lên!
Chương 50: Liên tục thăng cấp