Nhất Kiếm Độc Tôn - Thanh Phong Loan

Nhất Kiếm Độc Tôn

Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm.

Chư thiên thần phật tiên, không qua đến nhất kiếm!

Cảnh giới:

- Kiếm phân chia: Tục kiếm, linh kiếm, minh kiếm, chân kiếm, thiên kiếm, đạo kiếm, bất hủ chi kiếm...

- Tu luyện phân chia: Nhất phẩm Thối Thể cảnh, nhị phẩm Luyện Lực cảnh, tam phẩm Nội Tráng cảnh, tứ phẩm Kiêm Tu cảnh, ngũ phẩm Bất Tức cảnh, lục phẩm Khí Biến cảnh, phía trên liền là Ngự Khí cảnh, Lăng Không cảnh, Thông U cảnh, Thần Hợp cảnh.

Thanh Phong Loan sách mới, cùng tác Vô Địch Kiếm Vực.

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Ai dám động đến em gái ta!
Chương 2: Giới Ngục tháp!
Chương 3: Một buổi sáng thất thế, người không bằng chó
Chương 4: Trời sập xuống, ca trước chịu lấy!
Chương 5: Ẩn giấu cảnh giới!
Chương 6: Thiên địa dị tượng!
Chương 7: Ai dám nói em gái ta!
Chương 8: Quốc sĩ!
Chương 9: Sao có thể sợ?
Chương 10: Nhất Kiếm Định Sinh Tử!
Chương 11: Sinh tử đài, quyết chiến!
Chương 12: Đời này không phải người Diệp gia
Chương 13: Ca cùng ngươi cùng chết!
Chương 14: Có ca nên như vậy!
Chương 15: Ca tính tình không tốt!
Chương 16: Nhất Kiếm Định Sinh Tử!
Chương 17: Đại kiếm tu!
Chương 18: Diệp Huyền mẫu thân!
Chương 19: Thật có lỗi, ta là đại kiếm tu!
Chương 20: Ta chỉ có ca ca!
Chương 21: Một kiếm này ra hậu quả!
Chương 22: Ra hai kiếm, coi như ta thua!
Chương 23: Ta vô địch, các ngươi tùy ý!
Chương 24: Bản tâm!
Chương 25: Trong mộng có khả năng!
Chương 26: Một người độc cản ba ngàn áo giáp!
Chương 27: Ngân giáp, kim đao!
Chương 28: Đế đô!
Chương 29: Quấy rầy!
Chương 30: Đế đô đệ nhất mỹ!
Chương 31: Diệp huynh, có thể hay không dời bước nói chuyện?
Chương 32: Nam nhi tốt, đáng ra nên như thế!
Chương 33: Thương Mộc học viện!
Chương 34: Liền ngươi nói nhảm nhiều!
Chương 35: Vô địch kiếm thể!
Chương 36: Kiếp sau còn làm ngươi muội muội!
Chương 37: Nhìn ngươi khó chịu!
Chương 38: Ta chỉ thích nam nhân!
Chương 39: Ta cũng thật đẹp trai!
Chương 40: Biết ta thích ngươi cái gì không?
Chương 41: Đánh hắn một trận?
Chương 42: Sợ cái gì, làm liền xong việc!
Chương 43: Ca, đánh hắn!
Chương 44: Kéo bè kéo lũ đánh nhau!
Chương 45: Diệp quốc sĩ!
Chương 46: Băng sơn!
Chương 47: Liền quyết sinh tử!
Chương 48: Ca ca là duy nhất, cũng là toàn bộ!
Chương 49: Tầng thứ hai tiếng bước chân!
Chương 50: Một trảo!