Chương 1: Núi tuyết táng thiên quan
Chương 2: Căn cứ thứ chín
Chương 3: Luyện khí hóa tinh
Chương 4: Thần bí đồ đằng
Chương 5: Nguyên Tinh Thạch
Chương 6: Hình Ý Quyền
Chương 7: Tần Thủy Hoàng lăng
Chương 8: Mệnh tuyền
Chương 9: Sơn bảo
Chương 10: Luyện võ cường thân
Chương 11: Chu Quả
Chương 12: Nguyên dịch
Chương 13: Địa Hạ thương minh
Chương 14: Trắc nghiệm bia
Chương 15: Lấy khí hoá hình!
Chương 16: Tô Viêm giác tỉnh!
Chương 17: Giao Long!
Chương 18: Chém giết Thú Vương!
Chương 19: Giác tỉnh xong xuôi
Chương 20: Huyết thống thần thông
Chương 21: Hình Ý Quyền phổ
Chương 22: Chế thuốc
Chương 23: Sát hạch bắt đầu!
Chương 24: Trắc nghiệm!
Chương 25: Nổi giận đùng đùng
Chương 26: Luyện Hồn Thuật
Chương 27: Thái Cổ Tinh Thần Quyền
Chương 28: Bá đạo Đường Nghĩa!
Chương 29: Nguyên thần pháp môn
Chương 30: Thất lạc ký ức
Chương 31: Long mạch nơi
Chương 32: Bia đá xếp hạng
Chương 33: Buổi đấu giá
Chương 34: Thần bí truyền thừa
Chương 35: Trấn Thiên chung!
Chương 36: Tiềm Long Bảng
Chương 37: Bảo huyệt!
Chương 38: Kho báu
Chương 39: Kim Ô huyết thống
Chương 40: Thân thể Mệnh Nguyên
Chương 41: Thượng cổ chân huyết
Chương 42: Cá lớn nuốt cá bé
Chương 43: Thoát thai hoán cốt
Chương 44: Lôi Thần huyết thống
Chương 45: Xông Thí Luyện tháp!
Chương 46: Rồng rắn lên lục!
Chương 47: Trận ngân
Chương 48: Tầng thứ tám!
Chương 49: Người phát sát cơ!
Chương 50: Khắp nơi mời