Chương 1: Yêu ma
Chương 2: A Tị kiếm lục
Chương 3: Chân thực mộng
Chương 4: Năng lực mới
Chương 5: Trư nhân
Chương 6: Tự do
Chương 7: Đi vào yêu ma
Chương 8: Ấu sinh quỷ nhãn
Chương 9: Phùng Hợp hội
Chương 10: Tiết lộ
Chương 11: Người rối
Chương 12: Siêu phàm chi lộ
Chương 13: Bệnh nhân
Chương 14: Linh hồn
Chương 15: Ba tháng
Chương 16: Dự sinh
Chương 17: Bữa tối cuối cùng
Chương 18: Bái sư
Chương 19: Oán niệm yêu ma
Chương 20: Ác Linh khâu lại thuật
Chương 21: Ác Linh khôi lỗi - Thang Viên
Chương 22: Quái bệnh
Chương 23: Tâm hữu linh tê tổ ba người
Chương 24: Thụ Hợp hội
Chương 25: Thụ linh kẻ ký sinh
Chương 26: Khinh khí cầu
Chương 27: Thiên đường
Chương 28: Dưới mặt đất quán cơm
Chương 29: Khử ma kiếm
Chương 30: Bốn mùa lý luận
Chương 31: Ác Quỷ
Chương 32: Cấp B
Chương 33: Thứ 3 thế giới
Chương 34: Thiên sinh thần lực
Chương 35: Giết người như nhổ cỏ
Chương 36: Biên quan
Chương 37: Một tay cử đỉnh
Chương 38: Tập kích bất ngờ Cốc thành
Chương 39: Tiến công chớp nhoáng
Chương 40: Giết xuyên
Chương 41: Nhân Đồ cảnh
Chương 42: Kết thúc
Chương 43: Thiên phú thứ hai
Chương 44: Tiết mục truyền ra
Chương 45: Trại chăn nuôi
Chương 46: Tiền thưởng công hội
Chương 47: Bản Ngã Minh Tưởng Pháp
Chương 48: Tuổi đan
Chương 49: Thành thị bên ngoài
Chương 50: Xác nhận nhiệm vụ