Chương 1: Thu đồ đệ
Chương 2: Dịch Huyền Tông
Chương 3: Trúc Cơ
Chương 4: Giảng đạo
Chương 5: Địch đến
Chương 6: Luyện Khí Sĩ
Chương 7: Hấp Tinh Thuật
Chương 8: Tinh tú hộ đạo
Chương 9: Lấy tên
Chương 10: Song tu
Chương 11: Truyền pháp
Chương 12: Chuyển mệnh
Chương 13: Thanh Phong Mộ Tuyết
Chương 14: Việc tư
Chương 15: Về núi
Chương 16: Tàng Bảo Các
Chương 17: Tề Thiên Vô Lượng
Chương 18: Huyết Sát Tu La
Chương 19: Cừu Huyết
Chương 20: Chuyên trị xù lông
Chương 21: Lại thu đồ đệ
Chương 22: Kim Đan
Chương 23: Vấn tâm
Chương 24: Thường Thanh
Chương 25: Hàn Mộc Dương
Chương 26: Không biết tuế nguyệt
Chương 27: Rời núi
Chương 28: Cô Diệp thành
Chương 29: Người giả bị đụng
Chương 30: Quý khách
Chương 31: Tìm hôn
Chương 32: Tao ngộ
Chương 33: Khai chiến
Chương 34: Giết người không máu
Chương 35: Thanh Vụ Lang
Chương 36: Tuyết ngộ
Chương 37: Huyết Châm
Chương 38: Kiếm tu
Chương 39: Mạc Quy Trần
Chương 40: Vượt cấp giết người
Chương 41: Chỉ đường
Chương 42: Sát nghiệt
Chương 43: Hàn Vương
Chương 44: Mục tiêu mới
Chương 45: Tà tu
Chương 46: Huyết Đọc
Chương 47: Dịch Sơn khách đến thăm
Chương 48: Đi đường người
Chương 49: Gõ tiên môn
Chương 50: Khói xanh