Chương 1: Anh hùng hay là mỹ nhân nhi?
Chương 2: Đồng tiền thần bí
Chương 3: Tiên đan cùng con rết
Chương 4: Gì cũng không sợ
Chương 5: Cửu Nguyên Chính Điển
Chương 6: Một trận hiểu lầm
Chương 7: Vĩnh bất vi nô
Chương 8: Một đạo nhân quả
Chương 9: Người đều không có
Chương 10: Xin mời đại gia lên núi
Chương 11: Tiến nhập tiên môn
Chương 12: Thái Bạch ba cốc
Chương 13: Tiên môn linh tuyền
Chương 14: Cẩm y sao có thể dạ hành
Chương 15: Tu hành đơn giản như vậy
Chương 16: Nhục thân thần tàng
Chương 17: Lấy ta làm đồ đần?
Chương 18: Tiên môn một phương bá chủ
Chương 19: Hành hung bất bình
Chương 20: Thập Lý cốc vấn đạo
Chương 21: Kiếm như mỹ nhân nhi
Chương 22: Ngự kiếm mà bay
Chương 23: Lăng không luyện kiếm
Chương 24: Phi kiếm kỳ tài
Chương 25: Đương nhiên là thiên tài
Chương 26: Lựa chọn
Chương 27: Vấn đạo thí luyện
Chương 28: Ma đằng chi địa
Chương 29: Người khác ngự bảo ta ngự người
Chương 30: Ta còn muốn tiếp tục
Chương 31: Top 10 chi ghế
Chương 32: Biến khéo thành vụng
Chương 33: Minh Tâm ngọc bội
Chương 34: Tính tình không tốt
Chương 35: Trương sư huynh rất hào phóng
Chương 36: Dưỡng Tức trung cảnh
Chương 37: Tu hành kỳ tài
Chương 38: Tiên môn truyền thừa
Chương 39: Phía sau núi phế nhân
Chương 40: Thái Bạch Cửu Kiếm Ca
Chương 41: Người trước hiển quý, người sau chịu tội
Chương 42: Trượng Kiếm Giang Hồ Lâm Phong Vũ
Chương 43: Tiên môn hành hiệp Phương lão gia
Chương 44: Thủ hộ sư tỷ
Chương 45: Chính tà chi chiến
Chương 46: Tiên môn công đức
Chương 47: Ba đạo phù chiếu
Chương 48: Lựa chọn kỳ quái
Chương 49: Liền sự lựa chọn này
Chương 50: Hung ác ngang ngược người một nhà