Chương 1: Vừa xuyên qua liền treo
Chương 2: Kim thủ chỉ có lẽ sẽ đến trễ, nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt
Chương 3: Đại Trạch hồ hồ thần
Chương 4: Quỷ vật hoành hành
Chương 5: Thuyền hoa
Chương 6: Quỷ
Chương 7: Quỷ gõ cửa
Chương 8: Quyền hành chi lực
Chương 9: Linh khí khôi phục
Chương 10: Đánh đòn phủ đầu
Chương 11: Đậu Phương Đức
Chương 12: Tổ linh
Chương 13: Lễ đội mũ
Chương 14: Quan khí
Chương 15: Mặt nạ
Chương 16: Phản phệ
Chương 17: Hồ thần miếu
Chương 18: Hương hỏa chi khí
Chương 19: Tín đồ cấp bậc
Chương 20: Tiềm Long
Chương 21: Trọng Bát
Chương 22: Huyền Kính ti
Chương 23: Vũ cử
Chương 24: Bị vùi dập giữa chợ
Chương 25: Đại họa lâm đầu
Chương 26: Nguy cơ tiến dần
Chương 27: Ngưng tụ kim ấn
Chương 28: Vọng khí thuật
Chương 29: Xuân Phong Tế Vũ Quyết
Chương 30: Mời bài thi
Chương 31: Độc chiếm vị trí đầu
Chương 32: Long Mã Phượng Sồ
Chương 33: Lưu Thông
Chương 34: Long Thủy ra Hắc Long (cảm tạ rừng phong bên bờ thổ!)
Chương 35: Võ đạo phân chia
Chương 36: Thương Thiên bất công
Chương 37: Thiên ý như đao
Chương 38: Khoa cử nan quan
Chương 39: Long xà
Chương 40: Hồ Thần Cảm Ứng kinh
Chương 41: Tấn thăng trở ngại
Chương 42: Cấp bốn tín đồ
Chương 43: Tập chúng chi đạo
Chương 44: Lập Long Môn
Chương 45: Công đức hàng, khai thần vực
Chương 46: Từ 9 phẩm đỉnh phong
Chương 47: Đại quan nhân, ta đẹp không?
Chương 48: Bố cục
Chương 49: Vương phi (cảm tạ các vị tiểu đồng bọn!)
Chương 50: Biết quá nhiều