Chương 1: Ngươi không thể gả cho hắn
Chương 2: Cùng Yêu Long giao dịch
Chương 3: Ta còn muốn làm thịt ngươi
Chương 4: Chết còn không sợ, còn sợ giết người?
Chương 5: Một người, một đời chỉ dắt một người
Chương 6: Cầu thân? Cự hôn?
Chương 7: Ta hôn nhân, do ta định
Chương 8: Đem lời nuốt trở về
Chương 9: Không dám, liền lăn!
Chương 10: Hôm nay sổ sách, ngày sau xử lí
Chương 11: Phong mang sơ lộ
Chương 12: Đối oanh
Chương 13: Bại sao?
Chương 14: Hắn, chỉ là bị coi thường mà thôi
Chương 15: Là lăn ra, không phải mời ra
Chương 16: Ta địa bàn, nghe ngươi?
Chương 17: Đi thong thả, không tiễn
Chương 18: Kẻ khác thối lui, hắn lui sư
Chương 19: Ta chỉ biết, rất trung thành
Chương 20: Bách thiện, hiếu làm đầu
Chương 21: Phạm thượng, chết không có gì đáng tiếc
Chương 22: Tiện tay, liền chặt tay
Chương 23: Tâm tư ngươi, đến tột cùng là hồng là hắc?
Chương 24: Lòng người bất cổ
Chương 25: Vĩnh viễn không muốn xem thường một người
Chương 26: Hôm nay liền đánh một chút cẩu
Chương 27: Đả cẩu đạn pháp
Chương 28: Nàng là uy hiếp, lại cũng là nghịch lân
Chương 29: Ngươi lợi hại, ta so với ngươi còn hung ác
Chương 30: Dược Sư, Lục Linh Sinh Sinh Đan
Chương 31: Ngươi muốn ta nợ máu trả bằng máu?
Chương 32: Ta lá gan lớn bao nhiêu?
Chương 33: Nói diệt ngươi cả nhà, liền diệt ngươi cả nhà
Chương 34: Một rượu một ngựa một giai nhân
Chương 35: Thù này, đem máu đến trả
Chương 36: Đến tột cùng người nào tự tìm cái chết
Chương 37: Lấy mạng đổi mạng
Chương 38: Cưỡi ngựa uống rượu, báo nợ máu
Chương 39: Lòng người khó dò
Chương 40: Có chết, cũng chiến
Chương 41: Đại La Kim quyền
Chương 42: Ai dám làm tổn thương ta thiếu chủ
Chương 43: Bi Lôi thủ
Chương 44: Nam nhi hứa một lời
Chương 45: Coi thường ngươi, cho nên muốn giết ngươi
Chương 46: Lật lọng
Chương 47: Thấp kém thích, cũng có thể điên dại
Chương 48: Ta muốn để ngươi sống không bằng chết
Chương 49: Toàn bộ, giết không tha
Chương 50: Xin lỗi, ta không phải là lương thiện người