Chương 1: Lục Thanh Bình
Chương 2: Màu đen con bướm
Chương 3: Thần đao
Chương 4: Tiểu công chúa
Chương 5: Phía trước Vân Mộng quan
Chương 6: Đao ý
Chương 7: Mệnh Hỏa Thuần Dương Đại Tông Sư
Chương 8: Tiên tổ thần đao!
Chương 9: Xuất quan
Chương 10: Một đao
Chương 11: An tường mà qua
Chương 12: Kiếm Đạo khí vận
Chương 13: Luân Hồi Điện
Chương 14: Thế gian thật có Đạo Tổ Phật Đà?
Chương 15: Lời này tốt có thiên cơ
Chương 16: Cổ Miếu U Hồn
Chương 17: Kỳ thật ta cũng không phải rất yếu
Chương 18: Con bướm lại xuất hiện
Chương 19: Nguyên lai căn bản chính là nhân vật chính a
Chương 20: Có người đọc sách nuôi Hạo Nhiên Chính Khí
Chương 21: Trời tối
Chương 22: Nhất định phải người trước hiển thánh
Chương 23: Dữ dội thiếu niên!
Chương 24: Ngươi không sao chứ?
Chương 25: Miếu cổ
Chương 26: Chân chính!
Chương 27: Tìm được
Chương 28: Nhiệm vụ hoàn thành
Chương 29: Liễu Dật trở lại thôn quê
Chương 30: Cố sự công khai
Chương 31: Trở về
Chương 32: Trúc Cơ thần công «Kim Chung Tráo»
Chương 33: Như Ý Kim Cô Bổng cùng Viễn Cổ truyền thuyết
Chương 34: Luân Hồi Điện mục đích
Chương 35: Lần này đi núi Thanh Liên
Chương 36: Đại Đường, Trường An
Chương 37: Kiếm khí Trúc Cơ
Chương 38: Vận mệnh
Chương 39: Hổ gầm Kim Chung Tráo, Long Ngâm Thiết Bố Sam, tấn thăng Luyện Cốt
Chương 40: Huyền Thiên Thăng Long Đạo cùng Chân Vũ Đại Lực Thần Thông
Chương 41: Ngươi mẹ nó thật là một cái thiên tài!
Chương 42: Lần này đi giang hồ, xử lý hai chuyện
Chương 43: Vương gia, ta muốn giảng đạo lý
Chương 44: Còn nhớ ta không?
Chương 45: Một đao xuống, ý niệm thông suốt
Chương 46: Lục Khởi
Chương 47: Tang sự khách tới
Chương 48: Như thiện ác không báo, vậy liền ta đến!
Chương 49: Từng giết Quỷ Vương, lại giết ác nhân
Chương 50: Giang hồ chính là ân oán tình cừu