Chương 1: Thần bí thân thế
Chương 2: Bất phàm thân thể
Chương 3: Kinh ngạc Đường Hạo
Chương 4: Tiến hành Võ Hồn giác tỉnh
Chương 5: Tiên Thiên Mãn Hồn Lực?
Chương 6: Trời sinh Hồn Tôn!
Chương 7: Ma luyện tự thân tầm quan trọng
Chương 8: Đối mặt Loạn Phi Phong
Chương 9: Lần thứ nhất 36 chùy
Chương 10: Biết được
Chương 11: Vảy rồng
Chương 12: Muốn không thua kém ngàn năm!
Chương 13: Là ai không may?
Chương 14: Mắt chó coi thường người khác
Chương 15: Đại Sư không biết Võ Hồn
Chương 16: Ngươi có thể giết chết ngàn năm Hồn Thú sao
Chương 17: Đại Sư sợ ngây người
Chương 18: Lão đại?
Chương 19: Ta tới đi
Chương 20: Tiểu Vũ thua
Chương 21: Ghi chép
Chương 22: Võ Hồn
Chương 23: Đặc thù Hồn Kỹ
Chương 24: Bán ngươi cái mặt mũi?
Chương 25: Tiến về Liệp Hồn sâm lâm
Chương 26: Trợ thủ tới
Chương 27: Đáng yêu Tam Pháo
Chương 28: Phất Lan Đức kinh ngạc
Chương 29: Thích hợp Hồn Thú
Chương 30: Hấp thu ngàn năm Hồn Hoàn!
Chương 31: Thành công hấp thu!
Chương 32: Đệ nhất Hồn Kỹ
Chương 33: Nắm giữ vạn năm thực lực Hồn Thú
Chương 34: Hấp thu thứ hai Hồn Hoàn
Chương 35: Thứ hai Hồn Kỹ
Chương 36: Vạn năm Hồn Hoàn!
Chương 37: Muốn bảo ngươi Tố Vân Đào Đại Sư?
Chương 38: Ẩn tàng
Chương 39: Ngươi về sau họ gì?
Chương 40: Xin tốt nghiệp
Chương 41: Không có khả năng đánh vỡ ghi chép
Chương 42: Quá đơn giản
Chương 43: Không dám chọc
Chương 44: Khoe khoang?
Chương 45: Quá nhẹ
Chương 46: Lão nãi nãi
Chương 47: Tiến về Sử Lai Khắc
Chương 48: Động thủ, không ẩn tàng
Chương 49: Một quyền đấm chết Hồn Tôn hệ phụ trợ
Chương 50: Kinh ngạc Đái Mộc Bạch