Chương 1: Quái lão nhân, Tửu Phong Tử (1/5)
Chương 2: Một ngày nhập môn, tuyệt thế tư chất (2/5)
Chương 3: Thần bí thể chất, dị biến chân khí (3/5)
Chương 4: Cảnh giới Tiên thiên, Hỏa Diễm đao pháp (4/5)
Chương 5: Võ đạo chí hướng, phá toái hư không (5/5)
Chương 6: Đại nạn đến, cuối cùng biếu tặng (1/3)
Chương 7: Đáng sợ Cửu Dương chân khí, lần đầu ra tay (2/3)
Chương 8: Giết vào Hoàng Hà bang, sơ tâm bất biến (3/3)
Chương 9: Kinh người lực lượng khổng lồ, Đông Phương Vân thực lực (1/3)
Chương 10: Cửu Âm Chân Kinh, tiểu Tiểu Long Nữ (2/3)
Chương 11: Loa Toàn Cửu Ảnh, doạ ngất Lý Mạc Sầu
Chương 12: Mạc Sầu tâm tư, tiên thiên con đường
Chương 13: Tinh khí thần cùng tu, Đông Phương Vân ngộ đạo (1/3)
Chương 14: Làm tiếp đột phá, mưu đoạt Tiên Thiên Công (2/3)
Chương 15: Tiên Thiên Công tới tay, bất ngờ đột nhiên sinh ra (3/3)
Chương 16: Đông Hoàng giáng thế, đại náo Toàn Chân
Chương 17: Như bẻ cành khô bại thất tử
Chương 18: Tiên thiên chân khí, Mạc Sầu xuống núi (1/3)
Chương 19: Trêu đùa tiếu Hoàng Dung (2/3)
Chương 20: Lại đùa Hoàng Dung
Chương 21: Tinh linh quái lạ, chung đến thung lũng (1/3)
Chương 22: Tự bên trong tàng kiếm, Quy Nhất Kiếm pháp (2/3)
Chương 23: Hoàng Dung nguy cơ, tuyệt cảnh cứu viện (3/3)
Chương 24: Hóa thân đại nhật, như Thần tự Ma (1/3)
Chương 25: Phương tâm sơ động, công lực đại tiến (2/3)
Chương 26: Kinh diễm Hoàng Dung, thần công sáu tầng (3/3)
Chương 27: Gặp lại Mạc Sầu, đối chọi gay gắt (1/3)
Chương 28: Hai kiếm diệt địch, đoạt mệnh cửu kiếm (2/3)
Chương 29: Tề nhân chi phúc không tốt hưởng (3/3)
Chương 30: Xã hội ta Mạc Sầu, người tàn nhẫn không nhiều lời (1/3)
Chương 31: Ảo cảnh nhiếp địch, tinh thần diệu dụng (2/3)
Chương 32: Trong nháy mắt giết người, chấn động ra tay (3/3)
Chương 33: Thô bạo Lục vương gia, quân Kim vây nhốt (1/3)
Chương 34: Hai cái Đông Phương Vân, thân ngoại hóa thân? (2/3)
Chương 35: Sát thần giáng thế, quân Kim sợ hãi (3/3)
Chương 36: Gặp lại Mục Niệm Từ, giết vào Vương phủ (1/3)
Chương 37: Mai Siêu Phong, Cửu Âm Chân Kinh quyển hạ (2/3)
Chương 38: Thắng tình yêu, thua nhi tử (1/3)
Chương 39: Óng ánh ánh kiếm, đệ nhất thiên hạ kiếm (2/3)
Chương 40: Làm tiếp đột phá, tinh khí thần cân bằng (3/3)
Chương 41: Mạc Sầu tâm tư, Hoàng Dung chi tuệ (1/3)
Chương 42: Trêu đùa Niệm Từ, Đông Hoàng truyền thuyết (2/3)
Chương 43: Lại đấu Toàn Chân, Thiên Cương Bắc Đẩu trận (3/3)
Chương 44: Một kiếm phá trận, thần uy cái thế (1/3)
Chương 45: Nho Thích Đạo, đệ nhất thiên hạ người (1/5)
Chương 46: Ngộ đạo thiên địa, động tĩnh Âm Dương (2/5)
Chương 47: Ngũ tuyệt thực lực, náo động giang hồ (3/5)
Chương 48: Trao đổi võ học, khiếp sợ Hồng Thất Công (4/5)
Chương 49: Thôi diễn Hàng Long Thập Bát Chưởng, tuyệt thế thiên phú (5/5)
Chương 50: Kinh thế đại chiến, Hồng Thất Công đố kị (1/3)