Chương 1: Chu Dịch xuyên việt
Chương 2: Ngẫu nhiên gặp Tam Yêu
Chương 3: Bái sư Vân Trung Tử
Chương 4: Phỏng chế Thí Thần Thương
Chương 5: Nhìn trộm
Chương 6: Cơ trí Chu Dịch
Chương 7: Làm khách Thiên Đình
Chương 8: Lại là Quan Âm
Chương 9: Gặp được Trư Cương Liệp
Chương 10: Dẫn xà xuất động
Chương 11: Nguyên lai là Kim Sí Đại Bằng
Chương 12: Đại Bằng chấn kinh
Chương 13: Long Nữ cảm mến
Chương 14: Phân tích Vạn Thánh Công Chúa
Chương 15: Phỏng chế Càn Khôn Đỉnh tiến độ
Chương 16: Liên thủ trảm Bạch Hổ
Chương 17: Khắc xuống Bạch Tinh Tinh ba chữ
Chương 18: Xoát Trấn Nguyên Tử nhiệm vụ
Chương 19: Chế tạo Kim Cô Bổng
Chương 20: Đông Hải gặp Thân Công Báo
Chương 21: Thu hoạch được Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ
Chương 22: Kích động Trấn Nguyên Tử
Chương 23: Còn nhỏ Bạch Tố Trinh
Chương 24: Luyện chế Càn Khôn Đỉnh
Chương 25: Phỏng chế Khai Thiên Tam Bảo
Chương 26: Phỏng chế Càn Khôn Đỉnh thành
Chương 27: Ngộ Không xuất thế
Chương 28: Náo Địa Phủ nện Thiên Cung
Chương 29: Tức chết chúng huynh đệ
Chương 30: Tự tư hầu tử
Chương 31: Kim Thiền bị biếm
Chương 32: Điên cuồng khen thưởng, Hồng Mông Tử Khí
Chương 33: Chu Dịch muốn đi Tây Du
Chương 34: Làm khách Thúy Vân Sơn
Chương 35: Đổ đấu Cửu Đầu Trùng
Chương 36: Đại chiến Cửu Đầu Trùng
Chương 37: Lại là Ngũ Phương Kỳ
Chương 38: Thất Tiên Nữ cùng bảy cái Tri Chu Tinh
Chương 39: Khen thưởng Thất Tình Đan
Chương 40: Thiện lương như vậy yêu tinh!
Chương 41: Ngọc Hoa châu thu đồ đệ sư tử tinh
Chương 42: Huyền Anh thấy rõ Tê Giác tinh
Chương 43: Luyện Bảo
Chương 44: Hạt Tử Tinh
Chương 45: Bạch Tinh Tinh trợ ngươi may mắn
Chương 46: Ba đạo tử khí nhiệm vụ
Chương 47: Trư Bát Giới đã từng nháo thiên cung
Chương 48: Luận đạo Hắc Phong Sơn
Chương 49: Gặp một lần cậu em vợ
Chương 50: Quan Âm đến nạy ra góc tường